Etikettarkiv: ilona

Uppsala kommer att ta emot ett stort antal flyktingar den närmaste tiden. Kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau skriver om varför det är nödvändigt och hur vi ska klara det på bästa sätt.

Under måndagen kommer 40 flyktingar till Uppsala, anvisade av Migrationsverket som en del av den stora mobilisering som just nu sker över hela Sverige för att ta emot många tusentals människor på flykt. Kommunen har på kort tid ställt 250 boendeplatser till förfogande, som ska fungera som evakueringsplatser tills man kan flytta in i boenden i Migrationsverkets regi. Ingenting tyder på att behovet kommer att minska under den närmaste tiden.

Vänsterpartiet tror på en flyktingpolitik på mänsklig och solidarisk grund. Många av våra medlemmar har den senaste månaden varit djupt engagerade i att på olika sätt hjälpa människor som anländer till Sverige. Fler frivilliga krafter kommer att behövas. Sverige måste ta emot människor i behov av skydd och säkerställa att de får en rättssäker prövning av sina asylskäl. I Uppsala lever vi nu upp till det kommunala ansvaret i detta löfte. Nästa steg är att förbättra vår bostadsmarknad och skapa snabbare vägar till jobb, ett arbete som pågår för alla Uppsalabors skull men som är helt nödvändigt i etableringen av nyanlända som blir medborgare i vår kommun.

Det är också viktigt att förstå att vi står i en historisk situation som kommer att påverka framtiden. Det här är ett tillfälle då vi kan visa vilket slags land vi ska vara, vilken slags kommun Uppsala ska vara. De frivilliga som fixar mackor till nyanlända, föreningsengagerade som ordnar fritidsaktiviteter som ett sätt för nya och gamla svenskar att mötas, kommunala tjänstemän som jobbar hela dagarna för att ordna sovplatser åt flyktingar som inte känt trygghet på kanske månader, i många fall flera år. Vare sig de vet om det eller inte är de alla bärare av en motkraft, ett budskap om att detta behöver göras och att det låter sig göras. Det är viktigt då det finns andra som säger att vi ska hindra människor från att komma hit, att de som flyr kriget i Syrien eller andra oroshärdar inte förtjänar att få hjälp. Vänsterpartiet är en del av denna motkraft och så länge vi är en del av den styrande majoriteten i vår kommun ska Uppsala också vara det.

Mycket behöver fortfarande förändras i den svenska och europeiska migrationspolitiken. Regeringen måste ta ansvar för de transitflyktingar som passerar vårt land i många tusental, som det just nu faller på ideella krafters axlar att ge mat och husrum. Det behövs lagliga vägar in i Europa för att förhindra massdöden på Medelhavet och som skydd mot alla de risker som människor på flykt utsätts för. Men i Uppsala väljer vi att vara öppna och solidariska. Det är vad som krävs av den tid vi lever i.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd

Uppdatering: Sedan texten skrevs har Migrationsverket meddelat att de 40 flyktingar som anvisats till Uppsala kommer senare i veckan.


Ilona Szatmári Waldau, förstanamn på listan till kommunfullmäktige.
Foto: Edvin Hellsing

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag sitt förslag till budget för 2016. Det blir 30 öre i skattehöjning, men också tydliga satsningar på jämlikhet och jämställdhet.

Uppsala har stora behov. Vi behöver investera i skola och omsorg. Vi måste bekämpa skillnaderna mellan kvinnor och män, ta ansvar för klimatkrisen och minska klyftorna.

Trots att vi är ett rikt land och en kommun med goda förutsättningar ser vi att det saknas resurser. De flesta av Sveriges kommuner och landsting har en svår ekonomisk situation. Vänsterpartiet har fört fram krav till regeringen om att Sverige behöver statliga skatter som ger kommunerna utrymme att satsa på välfärd och som har en verkligt omfördelande effekt. Det har vi inte fått gehör för. I Uppsala kommun ingår Vänsterpartiet i en rödgrön majoritet som inte är villig att göra stora besparingar i välfärden för att kunna återhämta Alliansens misskötta ekonomi. Därför höjer vi skatten med 30 öre.

För Vänsterpartiet har det varit viktigt att de satsningar vi gör har en effekt på jämlikheten och jämställdheten i Uppsala kommun, att de bidrar till minskade klyftor. Vi minskar barngrupperna i förskolan och höjer kvalitén i lågstadiet. Vi ger de ekonomiska förutsättningar som krävs för att vi ska kunna vara en öppen kommun med ett generöst flyktingmottagande. Vi trappar upp arbetet mot våld i nära relationer. Vi prioriterar pengar till särskilda boenden och meningsfulla fritidsaktiviteter för människor med funktionshinder. Vi stärker föreningslivets möjlighet att utvecklas och fortsätta göra skillnad. Vi lyfter fram rätten till heltid och ett motverkande av delade turer som en central del av kommunens personalpolitik. Vi gör kultursatsningar som kommer att ge fler unga Uppsalabor en chans att prova på musik, dans, teater – oavsett vem de är eller i vilken familj de föddes.

Att vända det borgerliga projektet är en svår utmaning. Men att skapa en modern, demokratisk och solidarisk kommun var Vänsterpartiets löfte till Uppsalaborna i valet och det står vi fast vid. Den rödgröna budgeten för 2016 är ett tydligt steg i den riktningen.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd


Ilona intervjuad beskuren

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, intervjuas om Vänsterpartiets och de rödgrönas satsningar på barn och unga.

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag satsningar på barn och unga i Uppsala kommun. Vänsterpartiet har fokuserat på åtgärder som utjämnar skillnader och skapar delaktighet i samhället.

Uppsala är en kommun med stora klyftor. Skillnaderna mellan olika stadsdelar är stor, många växer upp under omständigheter som inte ger samma tillgång till fritidsaktiviteter och deltagande i samhället som andra unga har. Det är politikens uppgift att gripa in för att utjämna de skillnaderna.

Vi satsar på förebyggande åtgärder. Det gör vi på många olika sätt, inte minst i skolans värld. Att minska barngrupper i förskolan och höjd kvalité i grundskolan har varit en prioriterad fråga för Vänsterpartiet under lång tid – som vi nu också ser resultat av i förhandlingarna om statsbudgeten med regeringen och i det rödgröna samarbetet i Uppsala. Men vi har ett brett perspektiv på de förebyggande insatserna. Vi ser att vi har en chans att göra skillnad i varje del av en ung människas liv, inklusive fritiden.

Därför satsar vi på barns rätt till kultur. Den kommunala musikskolan är en mycket bra verksamhet som i dag tyvärr bara når en mycket liten del av målgruppen. Vi startar nu lokala kulturskolor runt om i kommunen, för att fler barn ska få tillgång till ett brett utbud av kulturaktiviteter – vare sig det handlar om musik, teater, dans eller konst. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att Uppsala ska starta upp El sistema, ett socialt musikprojekt med gott rykte över hela världen. Nu sker detta i Stenhagen inom ramen för de lokala kulturskolorna. Kulturskolorna startar i samarbete med den ideella sektorn, i höstens pilotprojekt är Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet med som arrangörer. Nästa år drar kulturskolorna igång i större skala.

Vänsterpartiet har länge påpekat värdet av föreningarnas arbete med förebyggande åtgärder. Samarbetet med till exempel idrottsklubbar och kulturföreningar är mycket viktigt för våra möjligheter att nå barn och unga. Därför satsar vi resurser på att utveckla vårt samarbete med föreningarna som gör stora insatser för den gruppen. Det handlar om att trygga verksamheter som gör skillnad, i vissa fall i form av partnerskap kring långsiktiga projekt av stort värde.

Precis som Vänsterpartiet föreslog i valrörelsen ska fler unga få ett feriearbete. Feriearbeten innebär erfarenhet av arbetslivet och bättre möjlighet att få ett jobb senare i livet. Det är också en utjämnande åtgärd, därför att kommunens feriearbeten även når de som inte har goda kontaktnät och lätt att komma in på arbetsmarknaden.

Under Alliansens tid vid makten drev vi ständigt på för att kommunala verksamheter ska HBTQ-certifieras. Nu intensifierar vi arbetet med att HBTQ-certifiera våra verksamheter för barn och unga. HBTQ-certifiering innebär trygghet, att kunna vara som man är trots att man avviker från samhällets normer. Det skapar en bättre arbetsmiljö och motverkar stereotypa könsroller. Just nu pågår arbetet med att certifiera fritidsklubbar, nästa år får utbildningsnämnden i uppdrag att påbörja en HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet i Uppsala.

När vi väljer att satsa resurser på barn och unga så angriper vi de orättvisor som uppstår tidigt i människors liv. Att minska skillnader i tidig ålder ger varje individ möjlighet att delta och utvecklas. Vi är stolta att kunna lägga fram en budget som prioriterar detta och som visar att Vänsterpartiet gör skillnad.

Vårändringspropositionen beräknas kunna ge 106 nya jobb i äldreomsorgen i Uppsala kommun.
– Det är helt nödvändigt att öka bemanningen i äldreomsorgen, både för personalens och de äldres skull. Det är glädjande att regeringen nu är överens med Vänsterpartiet om att det behövs förstärkningar i välfärden, säger Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd i Uppsala.

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen uppgår till 2 miljarder kronor och i Uppsala kommun beräknas det ge 42 miljoner kronor i extra stöd.
– Vi har ett ansvar mot både anhöriga och äldre att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Det här är också ett stöd till personalen som redan finns, fler arbetskamrater innebär en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att göra jobbet så bra som man bara kan.

Utöver äldreomsorgssatsningen har Vänsterpartiet fått igenom extra pengar till förlossningsvård som beräknas ge 14 miljoner kronor till Uppsala län. Dessutom innehåller vårändringspropositionen bland annat gratis medicin till alla barn, höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar och ett stabilt stöd till kvinnojourerna.
– Det är skönt att det nu äntligen ska bli en rödgrön prägel på statens budget, det spelar stor roll för Uppsala och hela länet. Dessutom är det tydligt att Vänsterpartiet behövs i förhandlingarna för att sätta rättvise- och jämställdhetsfrågorna i centrum.

För mer information:
Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd: 070 824 86 41

Erik Wiklund, politisk sekreterare: 070 287 90 88