Uppsala för unga

Fler arbetstillfällen
I Uppsala har många ungdomar ofrivilligt tidsbegränsad anställning. Vikariat, provanställningar och andra otrygga, tidsbegränsade jobb är ofta det enda som erbjuds den som är ung. För att motverka sådana otrygga anställningsförhållanden måste kommunen föregår med gott exempel och erbjuda vikarier fasta anställningar med rätt till heltid. En särskild satsning ska göras för att skapa fasta jobb för ungdomar. Uppsala kommun måste, som en av Uppsalas största arbetsplatser, ta emot praktikanter.

Fler bostäder, fler hyreslägenheter

Att skaffa sig en bostad är idag näst intill omöjligt om man inte har råd att köpa en bostadsrätt. Det krävs en bostadspolitik som syftar till att ge alla människor möjlighet till god boendestandard.

Uppsalas bostadsområden är idag starkt segregerade. För att förbättra situationen krävs att det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem får tillgång till mark i villa- och bostadsrättsområden att bygga hyresrätter på. Uppsalahems fastigheter får inte säljas eller omvandlas till bostadsrätter.

En mer demokratisk skola
Skolans främsta mål är att garantera att alla elever tillägnar sig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper. För detta krävs också att eleven får möjlighet att utveckla sina kreativa sidor. Skolan ska organiseras på ett sådant sätt att den bidrar till att bryta segregeringen, vilket kräver att den får mer resurser, drivs i offentlig regi och har högre lärartäthet. Skolan och hela samhället ska systematiskt arbeta för jämställdhet och för att synliggöra ojämlika strukturer.

Möjligheten att förbättra betyg och göra kompletteringar på Komvux måste öka, både för den som inte lyckats tillgodogöra sig vissa kunskaper under gymnasietiden, och för den som senare i livet valt att ändra inriktning i sitt yrkes- eller studieval.

Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

Ungdomars rätt till meningsfull fritid
Vad vi kan göra på vår fritid är beroende av ekonomiska resurser och kön. Kommunen måste satsa lika mycket på flickors som på pojkars fritidsaktiviteter. Att delta måste vara billigt eller gratis. Fritidsgårdar ska finnas i alla större bostadsområden i hela kommunen. Grand, Ungdomens hus, Genomfarten, Sävja kulturcentrum och andra mötesplatser för ungdomar i centrala delar av staden, dess ytterområden och i tätorterna ska stödjas. Tillgången på replokaler för lokala musikband måste öka. Särskilda måleriväggar och tråkiga gångtunnlar kan användas för fri målning i samverkan med lokala konstnärer.

Ge ungdomar mer makt och inflytande
Alla ska ha rätt att påverka sin egen situation. Ungdomars egna initiativ och delaktighet ska tas på allvar. Detta är också fastslaget i barnkonventionen. Vi vill utöka stödet till ungdomsorganisationer för att förstärka ungdomars delaktighet och inflytande i samhället.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.