Uppsala – en växande kommun

Uppsala växer och utvecklas, fler och fler flyttar hit. För Vänsterpartiet är det självklart att vi ska bygga en trivsam kommun med bostäder så att alla har någonstans att bo men till skillnad från övriga Uppsalapartier ser vi inget egenvärde med att kommunen växer. Uppsala ska inte aktivt marknadsföras för att växa. Det utarmar landsbygden och mindre orter.

Bygg med hänsyn till naturen
Grönområden och parker ska inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark eller strandnära ytor. Det finns gott om annan mark att bebygga.  Seminarieparken ska bevaras och utvecklas. Bostäder ska huvudsakligen byggas där det finns goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. Målet är att stadsdelar och tätorter ska ha en blandning av bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service. Inga fler stora externhandelscentra ska byggas i kommunen.

Vi vill som enda parti lägga ned Ärna flygplats för att Uppsala ska kunna växa norrut. Ärna kan utvecklas med verksamheter och större delar av Librobäck byggas om till bostadskvarter, även Tunabackar skulle kunna utvecklas och fler småhus byggas i Hässelby med omnejd.

En trivsam kommun
Kulturstaden Uppsala får inte byggas bort. En viktig del är att minska biltrafiken, det är nödvändigt för att klara fler boende i Uppsala tätort. Våra torg ska inte användas till parkeringar.

Uppsala ska förtätas med hänsyn till stadsmiljön. Charmen med Uppsala försvinner med för mycket förtätning och med byggnader som inte passar in i stadsbilden. Parker och grönstrukturer är en viktig del av trivseln.

Höga hus kan uppföras i rätt lägen men i kulturkvarteren och i stadskärnan måste ny bebyggelse harmonisera med befintlig bebyggelse. I lägen som inte stör siktbilden kan högre hus byggas med hänsyn till sociala aspekter.

Minst en bilfri stadsdel bör finnas i kommunen, t.ex. i nästa utbyggnads­område, Ulleråker.

En tät kommun med bra kollektivtrafik och cykelmöjligheter
Kollektivtrafiken ska hålla låga priser så att möjligheten att åka kollektivt inte blir en klassfråga. På landsbygden kan man inte dra kollektivtrafik till all spridd bebyggelse, men längs de stora stråken ska det finnas pendlarparkeringar så att man inte behöver ta bilen hela vägen in till stan eller till sin arbetsplats.

I staden vill vi se spårvagn och dessutom måste den spårburna kollektivtrafiken via Dalabanan och Ostkustbanan utvecklas. Det möjliggör också pendling mellan fler orter än Uppsala och Stockholm. Fler spår mot Stockholm och en station i Bergsbrunna gör att Uppsala kan växa söderut.

Fler cykelbanor i staden och övriga tätorter samt mellan tätorterna behövs för att göra Uppsala till en bra cykelkommun.

Bevara landskapet, inga nya trafikleder
Idag planeras en billed söder om Studenternas och en led genom Årike Fyris med åtföljande broar. Samtidigt visar all erfarenhet och forskning att ökad tillgänglighet för biltrafiken ökar andelen bilar. Vänsterpartiet vill inte ha någon bilbro över Fyrisån och ingen billed genom Årike Fyris. Istället ska biltrafiken hänvisas till Flottsundsbron och en bro för cykel- och gångtrafik byggas i höjd med Ult§una eller vid vindbron.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.