Uppsala, en miljökommun

I Uppsala överskrids normerna för luftkvaliteten på flera gator, till och med i den utsträckningen att EU kan bötfälla Sverige för detta. Planeringen av staden måste ta hänsyn till att luftkvaliteten ska förbättras t.ex. genom minskad bilism och miljözoner som innebär miljökrav på tung trafik.

Bostäder måste byggas på ett sådant sätt att de får en acceptabel ljudmiljö och undantag från gällande normer bör inte accepteras. Vid helt nya bostadsområden ska inga undantag tillåtas.

Ekobudget
Vi vill att en Ekobudget upprättas för kommunen. En Ekobudget ställer upp en rad miljömål och jämställs med den ekonomiska budgeten. I anslutning till detta bör det även göras en genomgång av ekosystemstjänster i kommunen, det vill säga naturliga förlopp som gynnar oss människor, exempelvis pollinering av växter, vattenrening och bindandet av kol.

Miljövänlig upphandling och stöd till lokal produktion
En kommunal saluhall för lokalproducerad mat och hantverk och second hand skulle gynna närproduktionen. Vid kommunal upphandling ska höga miljökrav ställas. Lokalproducerade, ekologiska och dessutom, där så är tillämpligt och möjligt, rättvisemärkta livsmedel ska upphandlas med målet 100 procent snarast möjligt. Även övriga varor ska vara producerade på ett rättvist och miljömässigt hållbart sätt. Upphandling av arbetsmaskiner bör ske utifrån bästa möjliga miljöstandard.

Effektiv källsortering, kretsloppsekonomi och en hållbar livsstil
I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser mycket viktig. Avfall bör i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas. Källsorteringen ska utvecklas vidare med hantering och insamling så nära bostaden som möjligt. Reklamen ska begränsas i det offentliga rummet. Kultur och fritidsaktiviteter som inte bygger på resurskonsumtion ska stärkas för att gynna en god livskvalitet för Uppsalas invånare.

En klimatneutral kommun
Vi anser att kommunen ska sänka koldioxidutsläppen med 50 procent i absoluta tal till år 2020 jämfört med 1990 – med målet att bli helt klimatneutral. Klimatfrågan ska stå högt på agendan i all samhällsplanering, t.ex. vid arbetet med detaljplaner. Klimatmålen bör brytas ned till årsvisa mål kopplade till konkreta styrmedel. Det gäller vägtrafiken, etablering av nya köpcentra och planering av stadens utbyggnad. Det behövs konkreta och snabba åtgärder för att få koldioxidutsläppen att minska. Här är det viktigt att släppa in och involvera Uppsalaborna i klimatarbetet. Var och en ska veta vad just hen kan bidra med och lokala såväl som enskilda initiativ ska tas tillvara.

Idag etableras nya externhandelscentra och en civil flygplats utan att utsläppen beräknas. Utsläppen från konsumtion måste mätas och konkreta styrmedel tas fram så att utsläppsalstrande projekt analyseras och undviks.

Inga fler externhandelscentra och andra miljöstörande verksamheter
Verksamheter med stor klimatbelastning är oacceptabla – som civil flygplats på Ärna och utbyggnad av externhandel till exempel i Fullerö, vilket skulle bidra till stora mängder biltrafik. Förutsättningarna för lokal handel och mataffärer i kollektivtrafikstråk måste förbättras. På sikt bör Ärna flygplats avvecklas så att Uppsala kommun kan köpa Ärna för att omvandla området till en parkstad med bostäder, energipark och företag som kan utveckla ny miljöteknik i samarbete med universiteten. Det skulle ge många gröna jobb och Uppsala en tydligare miljöprofil.

Förutsättningarna för lokal handel ska förbättras och en särskild strategi ska tas fram för detta.

Alternativa bränslen och förbättrade resvanor
Kommunens fordon och arbetsredskap ska drivas med förnyelsebara energislag. En miljömedveten resepolicy för Uppsala kommun tas fram där kommunens anställda t.ex. stimuleras att cykla till jobbet och där tjänsteresor går med tåg och inte med flyg. Kollektivtrafiken ska prioriteras. Staden ska planeras för att minska behovet av transporter.

Utveckla kolsänkor inom kommunen
Eftersom halten av koldioxid redan är för hög i atmosfären måste vi binda in koldioxid från atmosfären i större skala. Detta kan göras utan dyr högteknologi. T.ex. kan lokala kolsänkor ta upp och binda in kol från atmosfären på ett naturligt sätt. Det kan ske genom odlingar av energigrödor, rådgivning till skogbrukare och även genom att använda trä som byggmaterial.

Effektivare energianvändning
Uppsala kommun bör upprätta energiplaner med regelbunden uppföljning. Utrustning inom egen verksamhet ska successivt bytas ut mot energieffektiv sådan. Vid tillsyn bör kommunen ställa krav på effektiv energianvändning. Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem ska bygga energieffektiva hus, t.ex. så kallade plushus som producerar egen energi och dessutom kan leverera ett överskott till omgivande bebyggelse. I nybyggda områden utanför fjärrvärmenätet ska det ställas krav på en gemensam värmeanläggning. Bygglov ska inte beviljas för fastigheter beroende av uppvärmning med direktverkande el. Industrins spillvärme ska tas till vara för fjärrvärmeproduktion. Industriprocesser bör så långt som möjligt använda förnyelsebara energikällor.

Kommunens verksamheter ska energieffektiviseras med 30 procent jämfört med år 2009.

Uppsala kommun ska främja vindkraften exempelvis genom att ansluta sig till vindkraftskooperativ. Kapaciteten för solvärme och solel måste byggas ut kraftigt. På sikt gäller det att förverkliga visionen ”solpaneler på alla tak” och även på andra ytor.

Uppsala kommuns kapacitet för energirådgivning måste utökas.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.