Trafik för ett hållbart Uppsala

Trafiken och framför allt biltrafiken växer i takt med den ökande befolkningen och medför såväl trängsel som luftföroreningar, buller, klimatutsläpp och trafikolyckor. Bilarna försämrar också kraftigt framkomligheten för andra resenärer, inte minst påverkas busstrafiken kring Resecentrum under rusningstid.

Välj spår
Vänsterpartiet vill satsa på spårvagnstrafik i Uppsala.  Det är nödvändig del för att kollektivtrafiken i centrala delar av Uppsala ska kunna klara av en väntad ökning av befolkning och bostäder under kommande decennier, om biltrafiken samtidigt ska reduceras.  Under mandatperioden ska projektering för spårvagnsnät göras och byggande av spår snarast påbörjas. Vänsterpartiet har i riksdagen lagt förslag till  finansiering av kommunala spårvagnsnät.

Den regionala järnvägstrafiken ska utvecklas mot norr, söder och väster. Nya stationer behöver anläggas bl.a. i Vänge och Järlåsa. Ett reservat för en järnväg mellan Enköping och Uppsala bör snarast fastställas. Likaså bör ett järnvägsreservat fastställas öster om Uppsala, i närheten av E4, i första hand för godstrafik som passerar staden.

Vägen till minskad biltrafik
Uppsala är en till ytan stor kommun. I stora delar av kommunen, framför allt i glesbygd, är biltrafik ett nödvändigt komplement till kollektivtrafiken. På sikt måste dock centrala staden göras bilfri, även om leveranser och transporter till fastigheterna givetvis måste släppas fram. En inledning kan vara att privatbilar inte tillåts använda Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för genomfart. Framkomligheten för bussarna förbättras och vi skapar ett mer levande centrum med plats för fler gång- och cykelstråk. Den bilfria staden kräver sedan infartsparkeringar på platser med goda möjligheter till fortsatt resande med kollektivtrafik till centrum.

En välfungerande kollektivtrafik, inklusive spårvägar, är nödvändig för att vi ska kunna minska biltrafiken. Taxorna måste då hållas nere så att alla har råd att åka kollektivt. Fler kvinnor än män åker kollektivt vilket även gör en attraktiv kollektivtrafik till en jämställdhetsfråga.

Parkering av bilar i markplanet kräver stora ytor. Behovet av parkeringsplatser kan tillgodoses med outnyttjade parkeringsplatser i existerande parkeringshus. På en enda markparkering för bil kan ca tio cykelparkeringar anläggas. Att främja bilpooler är en angelägen åtgärd för att minska biltrafiken totalt. Parkeringsplatser ska erbjudas till bilpoolsverksamhet och bilpooler prioriteras i nybyggda områden. Fler elplintar behövs för laddning av eldrivna fordon.

Trafiksäkerheten ska förbättras genom sänkt hastighet till 30 km/tim i alla bostadsområden. I stadens centrum ska fler gator anpassas till de gåendes villkor.

Uppsalas cykelstråk ska göras bättre att färdas på, vinter såväl som sommar. Då krävs ett fungerande stadscykelnät och bra cykelvägar till kransorter och friluftsområden. Att kombinera cykel med buss, tåg och spårvagn ska vara lätt. Det behövs också fler cykelparkeringar i innerstaden och fler cykelvägar, t.ex. planskild korsning med järnvägen vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan samt cykelleder till Ulva, Hammarskog och Fjällnora. Fler gator måste få riktiga cykelvägar genom att bilarnas utrymme smalnas av. När Vägverket bygger 2+1-vägar ska kommunen kräva att gång- och cykelbanor byggs i anslutning till vägarna.

Vi säger nej till dyra och biltrafiksfrämjande broar över Fyrisån vid Kungsängsesplanaden och Ultuna, bl.a. eftersom det handlar om känslig natur- och kulturmiljö, och ja till cykel- och gångbroar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.