Landsbygdspolitik för ett levande Uppsala

Uppsala är till invånarantal Sveriges fjärde största kommun. Även ytmässigt är det en stor kommun för att vara belägen utanför Sveriges skogsbygder. Den omfattar förutom centralorten ett antal mindre tätorter med omkringliggande landsbygd med såväl jordbruk som skogsbruk. Politiken måste ta hänsyn till hela kommunen och dess befolkning.

Kollektivtrafik, infrastruktur och kretsloppstänkande
En stor del av befolkningen reser dagligen för arbete eller studier. Därmed krävs goda och rimligt prissatta allmänna kommunikationer i hela kommunen liksom att miljövänliga transportmedel fungerar även på landsbygden. Detta ska planeras med en kombination av kollektivtrafik, anropsstyrd kollektivtrafik, ett väl utbyggt cykelvägsnät samt rikligt med tankningmöjligheter för fossilfria drivmedel.

Infrastrukturen för landsbygdens it-försörjning behöver byggas ut. Tillgången till bredbandstjänster har betydelse för bl.a. integration, jämställdhet och folkhälsa eftersom det möjliggör för människor att kommunicera och söka information.  Fungerande bredband är också en nödvändighet för ett lokalt företagande.

Kretslopptänkande måste genomsyra landsbygden lika väl som tätorterna, vilket innebär att så mycket som möjligt återvinns och återanvänds. Kommunen bör finna former för infrastruktur för gemensam lokal biogasproduktion. Landsbygdens möjligheter till källsortering ska också byggas ut.

Lokal utveckling utifrån hållbara principer
Det finns en stor lokal kapacitet för utveckling av landsbygden. Att mobilisera och samarbeta med den kraften, stödja kooperativ och andra lokala initiativ och sålunda skapa långsiktigt utrymme för lokal utveckling, är kommunalpolitikens uppgift.  Lokala byskolor ska så långt möjligt värnas och satsningar göras på badplatser och gemensamma anläggningar för att jämna ut förutsättningarna mellan stad och land, gynna närturism och främja hela kommunens utveckling.

Som ett led i samverkan med lokala initiativ vill vi uppföra en kommunal saluhall i staden för att gynna försäljning av närproducerade produkter. Kommunen ska också särskilt upphandla närproducerade varor. En dialog ska föras mellan kommunen och de lantbrukare som är intresserade av att arbeta med hållbar utveckling och av att bygga upp ett bruk av naturen som bevarar den biologiska mångfalden samt ekosystemtjänster av stor betydelse.

Värna såväl räddningstjänst som dagligvaruhandel
Alla i hela kommunen ska kunna känna tryggheten att de, om olyckan är framme, har tillgång till brandkår och räddningstjänst. Vänsterpartiet vill värna dessa grundläggande funktioner i välfärdssamhället.

Ett allmänt problem på många mindre orter runt om i Sverige är att dagligvarubutiker har svårt att överleva konkurrensen från stormarknader och externa köpcentra. Planerade köpcentra såsom det i Fullerö innebär förutom större miljöpåverkan från ökad biltrafik också att den lokala handeln får än svårare att överleva. Därför säger vi nej till fler större köpcentra.

Bostäder en rättighet för alla
Flerfamiljshus är eftertraktade även i de mindre tätorterna av många som vill kunna bo kvar i samma bygd. Det är också viktigt att bygga för Uppsalas växande befolkning. Kommunen ska utreda och planera för att bygga hyreshus i Uppsalas yttre tätorter. I första hand bör man bygga längs kollektivtrafikstråk.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.