Grundskolan – en skola för alla

Grundskolan – en skola för alla

Vi vill framåt – inte tillbaka! De senaste åren har utvecklingen gått mot en allt större klassmässig klyfta mellan de olika skolorna. Den utvecklingen måste vändas.  Privatisering och vinstintresse bidrar starkt till segregeringen i samhället. Men kunskap är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet och alla barn har samma rätt till en bra start i livet. Det får inte vara beroende av om de kommer från en ekonomiskt välbeställd eller fattigare familj, har arbetarbakgrund eller akademiskt utbildade föräldrar, om de är ensamkommande flyktingbarn, om deras föräldrar är invandrade eller svenskfödda.

Skolan ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd och behoven ska bestämma resurstilldelningen. Det får heller inte tas ut några smygavgifter i form av material, utflykter eller mellanmål. På så sätt ska alla elever ges likvärdiga förutsättningar att delta fullt ut och att nå målen.

En plats för möten mellan människor
Varje kommunal skola ska vara så bra att den utgör det självklara valet. Den ska vara en plats för möten mellan människor, kulturer, religioner, kunskapssyner och politiska ståndpunkter. Den ska garantera en god kvalitet på undervisningen och erbjuda en trivsam och funktionell arbetsmiljö för elever såväl som för lärare och övrig personal. Tillsammans kan vi lära oss av och om varandra och omvärlden och på så sätt skapa plats för alla oavsett klass, kultur, kön eller andra förutsättningar.

Demokratiska arbetsformer, bibliotek och kulturskola
Utrymmet för pedagogisk utveckling och demokratiska arbetsformer måste öka. Personal och elever, men även föräldrar, ska ha större inflytande över skolans verksamhet och miljö. Den byråkratisering och toppstyrning som blir resultatet av växande köp -och säljsystem ska ersättas av förtroende för lärarnas professionalism. Pedagogisk kompetens ska finnas i varje skola ifråga om genus och jämställdhet liksom rörande förutsättningarna för en miljömässigt hållbar utveckling. Ett välfungerande skolbibliotek, där bibliotekarien samarbetar med lärarna, är en nödvändig tillgång liksom förekomsten av, och samarbete med, kultur- eller musikskola. Elevernas inflytande på hur undervisningen och arbetsmiljön formas bör öka successivt med åldern och elevernas såväl som personalens inflytande i olika representativa organ måste öka. Elevråden ska ha tillgång till rimliga ekonomiska och organisatoriska resurser för att utföra sina uppgifter.

Skolan ska utjämna skillnader
Ett av skolans viktigaste uppdrag är att utjämna skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det kan ske genom att elever får obligatoriskt stöd med läxläsning i skolan eller att flickor och pojkar uppmuntras att inte göra könsuppdelade val. Vi vill att minst en skola ska pröva att låta all läxläsning ske under skoldagen. Under skolåren 7-9 ska eleverna ha en särskilt god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Lärarna behöver kompletteras med elevvårdande personal. Alla skolor måste ha tillgång till elevhälsa med kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare.

Strukturstöd eller liknande ska användas för att skolor med stora behov ska få utökade resurser jämfört med skolor med mindre behov. Ett högre strukturstöd kan medföra att elever som idag har rätt till särskolans resurser i ökad utsträckning kan beredas plats i grund- och gymnasieskolor.

Skolan ska vara trygg och nolltolerans mot mobbning är en självklarhet.

Mindre klasser och undervisningsgrupper
Uppsalas skolor ska ha höga kunskapsmål för alla elever. Det innebär minskade undervisningsgrupper och en ökad personaltäthet, vilket också är en förutsättning för att stärka de elever som får minst stöd hemifrån i sina studier. För elever med behov av särskilt stöd bör arbetet med små grupper fortsätta och utvecklas. Sådant stöd ska snabbt kunna sättas in och bygga på lärarens bedömning, utan tidskrävande utredningar.

Särskola när det behövs
Särskolan behövs för de barn som trots extra stöd inte klarar grundskolans kunskapskrav. Särskolans elever ska ha rätt till lärare och skolledning med specialpedagogisk kompetens.

Elevens rätt till sitt modersmål
Ett barn mår bra av att få behålla och utveckla sitt förstaspråk, vare sig det gäller svenska eller annat modersmål, och ett barn som tvingas byta ut sitt förstaspråk mot ett nytt får svårare att ta till sig det nya. Modersmålundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk ska utvecklas så de lever upp till skollagens krav. Elever med annat modersmål än svenska ska ha rätt till minst en timmes undervisning i veckan i sitt förstaspråk. Detta ska göras som en integrerad del av skolarbetet men får inte ta tid från annan undervisning utan ska läggas i direkt anslutning till skoldagen.

Bra fritidshem för alla
För de yngre skolbarnen är samverkan mellan skolan och fritidshemmet viktig. Detta har förstärkts i den nya skollagen. Det förutsätter en högre personaltäthet och mindre grupper i Uppsalas fritidshem, som har en lägre personaltäthet än riksgenomsnittet och dessutom en låg andel pedagogiskt utbildad personal. Även den frivilliga fritidsverksamheten för elever upp till 13 år ska ha pedagogiskt utbildad personal, framförallt fritidspedagoger.

Skolmiljö och plan för skolgårdar
Välplanerade lokaler och skolgårdar är viktiga förutsättningar för att barn och ungdomar ska ha lust att röra sig. Vi vill att det tas fram en skolgårdsplan som inkluderar Uppsalas samtliga skolor.

Skolmiljön ska anpassas så att den begränsning som en funktionsnedsättning medför inte blir till ett handikapp för eleven. Det innebär t.ex. fysisk anpassning av miljön, anpassad pedagogik, specialutbildad personal, tekniska hjälpmedel och/eller personlig assistans.

Skolorna ska fungera flexibelt, så att stora skillnader i elevantal under tidens gång kan jämnas ut mellan befintliga skolor. Dessutom ska det ständiga behovet av renovering och underhåll av fastigheterna planeras så att årgångar med få elever utnyttjas för detta. Skollokalerna är kommunmedborgarnas gemensamma förmögenhet och får inte ställas mot resursbehov som personaltäthet eller läromedel.

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.