Gröna Uppsala

Vänsterpartiet vill värna kommunens parker men även sådana grönområden som inte formellt är park. Tillgången på parker och grönområden av bra kvalitet för alla måste öka. Vackra och funktionella parker och grönområden som erbjuder möjlighet till utevistelse är viktiga såväl för människors välbefinnande som för folkhälsan.

Ersätt grön mark med nya parker
Om natur- och grönområden av något skäl måste tas i anspråk för andra ändamål, ska detta prövas noggrant och göras med stor hänsyn. När det råder brist på grön mark måste nya parker anläggas eller kvaliteten på befintliga parker höjas.

Det är viktigt att det finns gröna zoner i och runt staden och de mindre tätorterna. De åtta gröna kilar som går in i Uppsala måste utvecklas och bevaras.När bostäder byggs i nya områden, är det också mycket viktigt att väl genomtänkta parker anläggs.

Nya och fler odlingsområden
Nya odlingsområden ska anläggas och befintlig jordbruksmark ska bevaras långsiktigt och inte tas i anspråk för annat ändamål. Särskilt väsentligt är att åkermarken utanför motorvägen förbi Uppsala bevaras.

Varje stadsdel bör ha tillgång till ett större närodlingsområde. Fritidsodling är en populär och dessutom friskvårdande sysselsättning. Stadsnära odlingar ska gynnas för att öka produktionen av matvaror nära konsumenterna och samtidigt värna miljön.

Värna årummet och stränderna
Uppsala kommun har förhållandevis få sjöar. Därför är det viktigt att årummet och stränderna behålls. Vi ser gärna att ett nytt bad i Vårdsätraviken anläggs och att kommunen tar över driften av Vårdsätrabadet vid Akademigården för att säkra att det blir kvar och göra det tillgängligare. Miljön runt Fyrisån och andra vattendrag bör utvecklas med nya promenadstråk och rekreationsytor.

Vi säger bestämt nej till strandnära bebyggelse. Strandskyddet är viktigt både för nuvarande och kommande generationer. Ett växande Uppsala måste ha tillgång till sjöar och vattendrag.

Skydda kulturmiljöer
I och runt Uppsala finns många kulturlandskap, våtmarker och fornminnen som ska bevaras åt kommande generationer. Hänsyn måste också tas till områden med kulturhistorisk anknytning som är viktiga för den biologiska mångfalden. Kung Björns hög är ett fornminne som bör få bättre skydd. Linnéstigarna ska bevaras och utvecklas.

Kvarteret Seminariet ska utvecklas som kultur- och stadsdelspark och inte bebyggas med bostäder.

Friluftsområden och naturreservat
Friluftsområdena Fjällnora och Hammarskog ska bevaras och utvecklas. Delar av dessa områden måste få bättre gångvägar och handikappanpassade rastplatser där så är möjligt utan att vi förstör viktiga naturvärden, Vi vill också satsa i Vedyxa- och Storskogenområdet. Samtidigt är det viktigt att förbättra möjligheterna att nå ut till friluftsområdena med cykel och kollektivtrafik.

2 thoughts on “Gröna Uppsala

 1. Katarina Isberg

  Hej!
  Jag uppskattar att ni vill bevara de gröna kilarna som förser Uppsala centrum med friskluft men undrar hur ni ställer er till den planerade bebyggelsen i Arosparken.
  De planerade bostäderna ,150 lägenheter, kommer effektivt att "täppa till" en av de mest betydande gröna kilar som når ända in i centrum.
  Vänliga hälsningar Katarina Isberg

  1. Florian Burmeister

   Vänsterpartiet är nöjda då kommunen idag har fattat beslutet att inte exploatera Arosparken på den gröna kilen mellan mellan Ekeby bruk och Kåbo.
   http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nej-till-husbygge-i-arosparken-4470033.aspx

   I Arosparken har vi sett att det är viktigare att värna rekreation och den gröna kil som skulle försvinna med senaste omgången av förslag om bostäder. Dessutom finns stora behov för fotboll och för att använda området för sport.
   Ekonomiskt blir det i princip bättre för både Uppsalahem och för Uppsala kommun (som ju på det stora hela dessutom är en och samma) då de resurser som lagts på Arosparken nu kan läggas på Eriksberg där Uppsalahem har stora intressen och vill och kan bygga många bostäder till en betydligt bättre kostnad än vad de få bostäderna mitt på ett sportfält hade lett till.

   Arosparken har varit en långkörare och när mycket tid förflutit och människor har investerat sina idéer i ett projekt så är det klart att det kan kännas surt när projektet inte blir av. Samtidigt som den känslan finns så måste man klara av att just byta kurs och avbryta projekt som inte är bra. Att själar, tid och pengar investerats är inte en bra orsak till att genomföra ett dåligt förslag.

   Det är också i enlighet med vårt kommunalpolitiska program där vi sagt att de gröna kilarna måste bevaras och utvecklas. Vänsterpartiet var också emot förslaget när frågan var uppe i plan- och byggnadsnämnden förra mandatperioden.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.