Förskolan – rätten till en bra start i livet

Förskolan ska utgå från barnens behov. Den är till för att tillgodose barnets behov av stabila relationer och grupptillhörighet – inte bara föräldrarnas behov av barnomsorg. Grunden för en bra skolgång läggs i förskolan. Med ett bra förebyggande arbete kan många problem undvikas längre upp i åldrarna. Barn har olika behov beroende på föräldrarnas bakgrund och familjens situation. Resurser till förskolan ska självklart utgå från barns olika behov.

En förskola av hög kvalitet
Förskolan ska ha en jämn och hög kvalitet och arbetet ska utgå från vetenskapligt beprövad kunskap. För detta krävs utbildad personal. Vi vill se en årlig minskning av barnantalet med minst ett barn per avdelning och målet högst 12 barn i småbarnsgrupp och 15 i 3-5-årsgrupp. Resurserna ska fördelas utifrån behov i barngrupperna.

Personalens kunskaper ska tas tillvara genom att kommunen är öppen för alternativa pedagogiska inriktningar i kommunal regi. Barn ska i första hand erbjudas plats på en förskola nära hemmet.

Öppna förskolor och familjecentraler behövs i områden med många små barn eller där föräldrar väljer att inte ha sina barn i reguljär förskoleverksamhet. Både kommunala och enskilda förskolor ska ha en bra kvalitetsredovisning. Enskilda förskolor som drivs i vinstsyfte ska inte finnas i Uppsala.

Förskola för alla barn
Alla barn ska ha rätt att delta i förskolans aktiviteter på lika villkor även när deras föräldrar blir arbetslösa eller när de får syskon. Därför ska alla barn erbjudas förskoleplats med minst 30 timmar per vecka.

Lärandet börjar i förskolan
I förskoleåldern läggs grunden för barnets lärande inom sociala, känslomässiga och kreativa såväl som kunskapsbetonande områden. Förskolan ska möta de höga krav som detta ställer och erbjuda bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling.

I förskolan pågår ett utvecklingsarbete som utgår från barnets naturliga lär­ande i leken och det sociala samspelet mellan barnet, pedagoger och andra barn. För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste även personaltätheten ökas. Genuspedagogik ska användas för att stödja såväl flickors som pojkars utveckling till självständiga individer. De borgerligas vårdnadsbidrag berövar barnen dessa utvecklingsmöjligheter samtidigt som det minskar jämställdheten.

Stöd till språkutveckling
Det är viktigt att förskolan stödjer barnets språkliga utveckling oavsett modersmål.  Modersmålstöd och stöd i utvecklingen av svenska språket ska öka och vara en integrerad del av förskolans verksamhet.

Barnets miljö – avveckla modulförskolorna
Lokaler, gårdar och barngruppernas storlek är viktiga delar av barnets miljö. De modulförskolor som finns ska ersättas av permanenta förskolor, byggda för att motsvara pedagogiska och arbetsmiljömässiga krav. Specialister på pedagogiska lokaler ska finnas med tidigt i planeringen av nya bostadsområden.

Alla förskolor ska ha en egen gård. Förskolegården ska vara en plats för odling och naturpedagogik, fler förskolor ska utveckla naturgård.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.