Fler och bättre jobb

Efter mer än två decennier av massarbetslöshet har vi fått nog. Först när alla som vill och kan jobba har ett arbete är det möjligt att nå ett mänskligare arbetsliv som präglas av en god arbetsmiljö, trygghet, medbestämmande och möjlighet till frihet och utveckling.

Idag hänvisar arbetsmarknaden många till tillfälliga och osäkra anställningar och arbetslösheten i landet är hög sedan början av 1990-talet. Tillsammans med politiska beslut på statlig nivå, som jobbskatteavdrag, försämringar i a-kassa och sjukförsäkring har detta ökat den ekonomiska och sociala ojämlikheten. Situationen är svår för många som saknar arbete helt eller delvis liksom för långtidssjuka och utförsäkrade. Kostnaden för arbetslöshet skjuts över på den enskilde men också på kommunen i form av ökade sociala problem och behov av ekonomiskt bistånd. De som i störst utsträckning drabbas är utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättningar, äldre och personer med kort utbildning.

Dagens högerpolitik lägger ansvaret för arbetslöshet på individen istället för att se de strukturella orsakerna på samhällsnivå. Huvudansvaret ligger på staten som har de avgörande verktygen för en politik för full sysselsättning. Men med ekonomisk samordning mellan stat och kommun skulle fler kunna anställas på lokal nivå. Det handlar om ekonomisk politik och om prioritering.

Samtidigt har kommunerna ett ansvar för att den lokala arbetsmarknaden fungerar. Ett stort problem är dock nyliberala styrideologier såsom New Public Management (NPM) där kommunens verksamheter marknadsanpassas, delas upp i resultatenheter med köp- och säljmodeller och där varje enhet förväntas ”gå med vinst”. Detta tillsammans med privatiseringar och konkurrensutsättning gör att välfärden demonteras, då även de kommunala verksamheterna i konkurrensens namn tvingas skära ner på personaltäthet och kvalitet. Det är också ett hot mot demokratin genom att det berövar folket makten över sina egna tillgångar.

Utveckling av kommunen innebär fler jobb
Uppsala bör satsa på klimatomställning, på att bygga fler hyresrätter, på kollektivtrafiken - bland annat spårväg - och på vår gemensamma välfärd. Då skapas många arbetstillfällen i både privat och offentlig sektor.

Idag råder stor brist på hyresrätter i Uppsala. Fler hyresrätter bidrar också till en mer dynamisk arbetsmarknad. Kommunen bör därför anvisa mer mark för byggande av hyresrätter och ge Uppsalahem AB direktiv om att öka byggandet för att korta, och på sikt få bort, hyresköerna. Handläggningstiderna för bygglov måste kortas. En bättre bostadssituation skulle underlätta företagens möjlighet att rekrytera.

Samtidigt som arbetslösheten är stor finns det många arbetsuppgifter som skulle behöva utföras. Fler anställda behövs inom bland annat skola, vård och omsorg. Kommunen måste ta sitt ansvar och se längre än till det rent budgetmässiga som nu gör att varje anställd reduceras till en kostnad. Sociala och samhällsekonomiska hänsyn måste på ett helt annat sätt än idag vara en självklar del i den kommunala politiken. Offentligt ägande kan styra resurser till nyrekrytering och bättre arbetsmiljö.

Genom utbildningsvikariat inom vård och omsorg kan redan anställd personal få del av vidareutbildning samtidigt som arbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden. Traineeanställningar inom offentlig förvaltning underlättar generationsväxlingen. Samtidigt som äldre anställdas kunskaper tas tillvara får nyutexaminerade möjlighet att visa vad de duger till.

Bättre näringsliv
Kommunikationer och utbyggt bredband är viktigt för att människor ska kunna driva företag i hela kommunen, och inte bara i tätorterna. Ytterligare åtgärder som behövs för företagande på landsbygden är att öka kommunens köp av närproducerade varor och att inte konkurrera ut landsbygdens service med externhandelscentra.

Kommunen måste korta handläggningstiderna för både privatpersoner och företagare som behöver tillstånd och tillsyn.

Fler åtgärder
Ingen ska, som idag, behöva starta sitt arbetsliv som långtidsarbetslös. Arbetslösa ungdomar ska garanteras arbete eller utbildning inom 90 dagar. De som inte har gymnasiekompetens måste erbjudas att läsa in en sådan med goda villkor.

Kommunen måste se till att de som riskerar långvarig och/eller återkommande arbetslöshet erbjuds relevanta åtgärder i ett tidigt skede. Arbetet inom Navet - Uppsala kommuns samordnade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser - måste utvidgas.

Fas 3 måste avskaffas. Personer som nu är inskrivna i den s.k. sysselsättningsfasen ska erbjudas övergångsanställningar med kollektivavtalsenliga villkor. I de fall där så är lämpligt ska möjlighet till omskolning eller vidareutbildning erbjudas.

Alla ungdomar som vill ha ett sommarjobb ska erbjudas det från årskurs 9 och under gymnasietiden.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.