Feministisk politik för en jämställd kommun

Idag förväntas kvinnor utföra större delen av hemarbetet. De arbetar oftare deltid för att hinna med hemmet och de har lägre löner än män. Män och kvinnor har olika villkor; könsmaktsordningen är ett faktum,

Vi måste alla arbeta för att bryta dessa strukturer. Vänsterpartiet är ett  feministiskt parti som i alla sammanhang arbetar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Dags att bryta med stereotyperna
Vårt mål för politiken i Uppsala är att arbetsplatser i kommunen, inte bara kommunalt drivna, ska vara jämställda och att alla Uppsalabor ska behandlas och bemötas likvärdigt oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Skola och förskola måste arbeta med att bryta med de traditionella könsrollerna. Därför ska samtliga förskolor ha tillgång till genuspedagog, så att de kan arbeta systematiskt. Sättet att förhålla sig till olika familjetyper måste bli bättre, kunskapen måste öka; alla familjer består inte av mamma, pappa, barn. Det finns andra maktstrukturer i samhället såsom klass, etnicitet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Olika maktstrukturer samverkar även med varandra.

Kommunen måste rikta insatser till pojkar och män så att de ges möjlighet att bryta med ett maktmönster som även förtrycker oss som män.

Verktyg som hjälper oss förändra
Jämställdhet handlar om förhållandet mellan olika kön. Uppsala kommun behöver ett politiskt organ som ser till att jämställdhetsfrågan sätts upp högt på dagordningen så att arbetet utvecklas. Här tar vi hjälp av jämställdhetsbudgetar, som talar om vad varje del av budgeten har för betydelse för jämställdheten, och av jämställdhetsintegrering, som ska resultera i att det inte bara pratas eller arbetas separat med jämställdheten utan att det genomsyrar alla verksamheter. Många politiska beslut påverkar könen på olika sätt och det måste finnas instrument för att analysera detta om vi ska åstadkomma förändringar.

För att öka förutsättningarna för rättvis lön och jämställd fritid vill vi införa förkortad normalarbetstid med bibehållen lön. Med hjälp av lönekartläggning ska orättvisa löner upptäckas och en särskild låglönepott ska användas för att höja lönerna i de yrken som idag har för låga löner.

Våld i nära relationer
En av de yttersta konsekvenserna av könsmaktsordningen är mäns våld och sexuella övergrepp som drabbar kvinnor och barn. Våld som riktas mot cismän (män vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt), våld i samkönade relationer och våld mot transpersoner måste också uppmärksammas. Våld- och övergreppsoffer har rätt till skydd och stöd såväl från professionellt håll i kommunen som frivilliga verksamheter. En handlingsplan för hela kommunen ska tas fram och de som misshandlar ska erbjudas behandling.

I en kommun som Uppsala med akut bostadsbrist blir det mycket svårt för våldsutsatta att lämna destruktiva relationer. Vi vill att kommunen ska ta fram en tydlig plan för att alla som utsätts för våld ska få hjälp till ett tryggt boende. Kvinnojourer och annan stödjande verksamheter ska ges långsiktigt stöd.

Hedersvåld är ett uttryck för kollektiv kontroll där en familj, släkt eller ett helt samhälle deltar i att hota och kontrollera personer som bryter mot gällande normer. Det är en särskild form av förtryck som drabbar kvinnor, men kontrollen och våldet riktar sig även mot barn, unga män, homosexuella, bisexuella och transpersoner.

För att få till stånd en förändring behövs ökad kunskap och kompetens inom förskola, skola, föreningsliv och socialtjänst.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.