En personalpolitik för ett mänskligare arbetsliv

Uppsala kommun behöver bli en bättre arbetsgivare. Stora personalgrupper, t.ex. inom skola och vård, har jobb som fysiskt och/eller psykiskt är ansträngande. Många har svårt att orka jobba fram till pensionen. Lönerna är för stora grupper alltför låga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det behövs satsningar på lönehöjningar för kommunens anställda, utöver de avtalsenliga höjningarna.

Vi vill satsa på en bättre arbetsmiljö och en ökad bemanning i bl.a. skola, omsorg och socialtjänst.

Jämställda och rättvisa villkor
Tre av fyra av kommunens anställda är kvinnor. Kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade och ofrivilliga deltidsarbeten är vanligare. Det gör kvinnor till förlorare både idag och som framtida pensionärer. Vi vill ha rättvisa och jämställdhet i arbetslivet och arbetar på att få bort otryggheten i den offentliga sektorn med deltider, osäkra visstids- och timanställningar.

Privatiseringar
Vård, omsorg och skola ska inte privatiseras och kommunen ska inte upphandla verksamheter som drivs i vinstsyfte inom dessa områden. När kommunen upphandlar varor och tjänster måste uppföljningar göras för att säkerställa att leverantörer betalar skatt och avgifter, och att löner och arbetsvillkor följer regler i kollektivavtal.

Heltidsanställning
Alltför många, i synnerhet inom vården, tvingas arbeta ofrivillig deltid. Allt fler tvingas till en uppdelad arbetsdag med lång obetald tid mitt på dagen (s.k. delade turer).  Många är också hänvisade till vikariat och korta, osäkra timanställningar. Dessa dåliga arbetsförhållanden gäller både inom kommunen och i de privatiserade företagen.

Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, och deltid en möjlighet. Tidsbegränsad anställning ska bara finnas i undantagsfall. Vårt långsiktiga mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Då omfördelas arbetstiden mer rättvist i hemmen samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen. Antalet timanställda ska minska. I stället ska personalpooler inrättas för att lösa akut personalbrist, vilket också garanterar kontinuitet i kommunens tjänster.

Rätten till arbete
Rätten till arbete gäller alla. Kommunen har ett stort ansvar att i alla förvaltningar och bolag anställa långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning och nyinträdande på arbetsmarknaden. Vid upphandlingar ska, där så är möjligt, motsvarande krav ställas i anbudsunderlaget.

En demokratisk organisation
Om kommunens anställda ska kunna göra ett bra jobb måste alla känna att de kan påtala och kritisera missförhållanden. Ingen anställd ska behandlas illa på grund av kritik eller facklig aktivitet. Offentlighet och meddelarskydd är skydd mot korruption och missförhållanden i kommunens verksamhet. Kommunen ska ställa krav på meddelarskydd vid all skattefinansierad verksamhet, alltså även vid upphandlingar.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.