En kommun utan diskriminering

Diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, klasstillhörighet etc. måste alltid bekämpas och för det krävs ökad kompetens i kommunen. Här vilar ett stort ansvar på Uppsala kommun såväl som arbetsgivare som i kontakten med medborgarna. Alla politiker och anställda inom Uppsala kommun ska ha kunskap om och ges utbildning i hur man aktivt motverkar diskriminering.

Kampen mot rasism och diskriminering måste föras i hela samhället. Det krävs insatser för att Uppsala ska bli en kommun fri från rasism. En viktig del är stödet till Diskrimineringsbyrån och andra föreningar som arbetar mot rasism och diskriminering och för delaktighet.

Skola och arbete
En väl fungerande sfi-undervisning i kommunal regi liksom undervisning och läxhjälp på modersmålet i skolan är viktiga delar för att den som kommer till Sverige snabbt ska komma in i samhället. Den kommunala verksamheten för flyktingungdomar med läxläsning och fritidsaktiviteter har byggts upp under den lång tid, bl.a. med ett särskilt tjejkafé. Idag är tjejkaféet stängt och läxläsningens resurser nedskurna. Dessa verksamheter måste komma igång igen och ges behövligt stöd.

Arbete med goda arbetsvillkor är en rättighet. Anpassade tjänster för individer med olika arbetshinder måste byggas ut i samverkan med de fackliga organisationerna, liksom antalet praktikplatser.

Uppsala kommun måste som arbetsgivare vara en föregångare i arbetet med att motverka diskriminering. Kommunens arbetsplatser ska så långt som möjligt spegla befolkningens sammansättning. Kommunen måste arbeta mer aktivt för att främja likabehandling. I detta arbete måste såväl jämställdhets- som hbtq-frågor lyftas.

Kommunen bör bidra med anställningar som går att kombinera med svenskundervisning.

Minska segregationen
Föreningar som arbetar med integration ska stödjas. Föreningsstödet måste höjas och möjligheten att använda skollokaler för föreningsverksamhet kvällstid utnyttjas bättre.

Avgifter för kommunalt finansierade fritidsaktiviteter ska sänkas, särskilt när det gäller aktiviteter för barn och unga. All skolverksamhet ska vara avgiftsfri, även resor och aktiviteter på friluftsdagar. Kommunal information, både skriftlig och muntlig, måste kunna fås på alla de viktigaste språken i kommunen.

Uppsala har många segregerade områden där det huvudsakligen bor höginkomsttagare, flertalet svenskfödda. För att motverka detta krävs fler hyresbostäder såväl i Uppsala stad som i övriga tätorter. Uppsalahem ska ges direktiv att arbeta för lägre hyror och att renovera bostadsbeståndet utan stora hyreshöjningar som byter ut dagens hyresgäster mot sådana med högre inkomster. Bostäder för människor i behov av socialt stöd, liksom för flyktingar ska finnas i alla områden.

Ojämlika levnadsvillkor är ett av de främsta skälen till social och psykisk ohälsa. Den förda politiken och den ekonomiska kris som kapitalismen skapat ökar ojämlikheten. I bostadsområden med hög arbetslöshet samt social och ekonomisk utsatthet mår många allt sämre. Det är nödvändigt att motverka segregeringen och erbjuda oss alla att bli mer delaktiga i samhället. Detta har också i hög grad att göra med utformningen av bostadsområdena såsom tillgång till samlingslokaler, lekytor och till solljus och grönska. Alla uppsalabor ska ha råd att bo i alla områden.