En aktiv bostadspolitik för fler hyreslägenheter

Uppsala hör till de kommuner som har en stadig inflyttning. Kommunen växer och det råder stor bostadsbrist. Här behövs en genomarbetad bostadsförsörjningsplan. Mer mark måste köpas in för att vi aktivt ska kunna påverka och öka bostadsbyggandet. Det behövs även fler bygglovshandläggare. Särskilt stort är behovet av fler hyresrätter, såväl större som mindre lägenheter - för stora barnfamiljer likaväl som för de ungas behov.

God planering
Bostadsbyggandet utanför de centrala delarna av Uppsala bör framför allt ske i de tätorter som ligger utefter järnvägsstråk, såsom Vänge och Järlåsa i väster och Storvreta, Vattholma och Skyttorp i norr.

Samtidigt är det viktigt att byggplanerna är väl genomtänkta, att nya bostäder byggs med hänsyn till såväl sociala och ekologiska som ekonomiska aspekter. Väsenligt är också att samplanera för god kollektivtrafik, även spårbunden sådan.

Utifrån klimatförändringarna är det av största vikt att energisnåla hus byggs för att minska belastningen på miljön. Vid renoveringar såväl som nybyggnad ska solenergi prioriteras. Andra möjliga ytor för solpaneler än hustak ska inventeras och den solkarta över stadens hustak vilken tagits fram ska följas upp och nyttjas.

Bostäder till rimliga hyror i en god omgivning
En egen bostad tillhör de grundläggande rättigheterna. Då krävs också en allmän bostadsförmedling.  Ansvaret för att öka byggandet av hyresrätter är dock inte enbart en kommunal fråga, det måste även till statliga insatser för att inte hyresrätten ska missgynnas. Vår bostadspolitik på nationell nivå visar hur vi kan få fart på byggandet av hyresrätter. Det handlar om lägenheter med bra miljöstandard och låga hyror. Samtidigt är det kommunens ansvar att bygga bort bostadsbrist, motverka segregering och göra det möjligt för individer och familjer med låga inkomster att ha råd att bo i Uppsala.  Krav på sociala lägenheter måste även ställas på de privata bostadsvärdarna.

De allmännyttiga bostadsbolagen Uppsalahem och UKFB (Uppsala Kommuns Fastighets AB) ägs av kommunen och därmed kommunens invånare. De har ett stort ansvar att bygga nya hyresrätter. Till skillnad från privata fastighetsbolag kan kommunen genom sina egna bolag styra byggandet på den mark den äger och de egna bolagen styrs med ägardirektiv av kommunen. Hyresnivåerna måste hållas nere. Vi anser exempelvis att Uppsalahem i de områden som står inför nödvändiga stambyten ska erbjuda de boende att välja olika renoveringsnivåer: att t.ex. ha kvar köksinredning och annan inomhussnickeri och därigenom välja nivå på hyreshöjning.

I våra bostadsområden ska det finnas mötesplatser för människor med olika bakgrund. Grönytor för lek och sport liksom odlingslotter m.m. måste finnas med vid planering av nya bostadsområden. Lättillgängliga samlingslokaler för alla åldrar ska erbjudas i samtliga områden. För att öka säkerheten ska vägar, parker och andra platser där människor uppehåller sig på kvällar och nätter vara upplysta.

Lägenheter ska finnas för olika skeden i livet och så långt det går möjliggöra flytt inom samma område. Barns trygghet och säkerhet ska sättas i främsta rummet vid planeringsarbetet.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.