Det sociala ansvaret – en gemensam angelägenhet

Vi har ett gemensamt ansvar för allas vår välfärd. Fattigdom, diskriminering och arbetslöshet skapar sociala problem. Men alla har inneboende resurser att ta ansvar och skapa sig ett bra liv om bara möjligheten finns. Vänsterpartiet arbetar för att skapa förutsättningar för detta. Vi gör det genom att tillsammans med kommuninvånarna arbeta för mer jämlika och rättvisa levnadsvillkor. Vi arbetar för att öka tillgången på arbeten. Vi vill minska diskriminering och klyftor och skapa ett mjukare samhälle. Vår politik skapar alltså förutsättningar för att alla ska få kraft, mod och makt att forma sina egna liv. Men varje människa kan någon gång komma i en situation då hen behöver samhällets stöd. Då ska det stödet finnas där.

Kvinnors situation
Vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Bl.a. ökar psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Det behövs särskilda insatser för flickor och unga kvinnor som är i riskzonen för att utveckla psykiska svårigheter eller hamna i missbruk. Den yttersta konsekvensen av att vårt samhälle ännu inte är jämställt är våld och sexuella övergrepp. Kvinnojourerna och Mottagningen mot våld i nära relationer måste tillförsäkras ekonomiska möjligheter att långsiktigt och med framförhållning driva sina viktiga verksamheter.

Vi arbetar för att kunskapen om och insatserna för kvinnor med missbruks­problem och hemlöshet ska öka i Uppsala.

Satsa tidigt på barn, unga och deras föräldrar
En förutsättning för att barn och ungdomar ska ha det bra är att de vuxna har det bra. För att alla ska kunna leva ett bra liv måste klyftorna i samhället minska. Det är hög tid att hejda ökningen av barnfattigdomen och vidta åtgärder för att undanröja den. Också här krävs investeringar för socialt, förebyggande arbete. Ungdomar som hoppar av eller inte börjar gymnasiet måste följas upp och erbjudas vettig sysselsättning eller utbildning.

Hemmaplanslösningar ska användas i första hand för ungdomar som behöver stöd, placeringar ska ses som en sista utväg. Vi vill också stärka arbetet med barn och ungdomar som riskerar att dras till kriminella kretsar eller börja missbruka alkohol och droger.

Stöd utifrån behov – en rättighet
Vår grundsyn är att vi alla strävar efter att själva få bestämma över och ta ansvar för vårt eget liv. Men vi kan alla hamna i en situation där vi behöver samhällets stöd. Det ska då vara en rättighet att få stöd utifrån behov. Dettamedför även att vi som individer har ett ansvar för att ta tillvara det stöd vi får för att förändra vår situation.

Idag är arbetssituationen för socialsekreterarna under all kritik och personalomsättningen är hög. Socialsekreterarnas arbetssituation påverkar handläggningen och bemötandet. En förbättring av arbetssituationen är därför nödvändig, både för de anställdas skull och för att vi som samhällsmedborgare ska få samhällets stöd när vi behöver det.

Försörjningsstöd
Alla människor ska ha rätt och möjlighet att försörja sig själva. Kommunen måste utvidga verksamheten inom Jobbcenter och Navet, där man i samarbete med nämnderna och andra arbetsgivare anställer personer som uppbär försörjningsstöd och är redo för arbetsmarknaden.

Kommunen ska tillhandahålla anpassade insatser utifrån arbetshinder åt personer som uppbär försörjningsstöd men inte är redo att gå ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om praktikarbeten eller arbetsträning. Kommunen har som arbetsgivare ett stort ansvar att tillhandahålla sådana platser. Konkurrensutsättning och marknadsanpassning av välfärdstjänster gör det svårare för kommunen att ta detta ansvar.

Den som idag får försörjningsstöd för att den blivit utförsäkrad, fortfarande är sjuk och därför inte står till arbetsmarknadens förfogande, ska inte uppbära socialbidrag utan få fortsatt sjukpenning eller sjukersättning. Den borgerliga utförsäkringspolitiken måste ändras.

Försörjningsstödet måste utformas så att det inte bidrar till att fösa ut människorna i samhällets marginaler. Det innebär bl.a. att barnfamiljer ska ges extra stöd för t.ex. barnens fritidsaktiviteter.

Alkohol- och drogmissbruk
Alkohol- och drogmissbruk kan leda till ett beroende som ofta är starkare än individens egen vilja. Alla som utvecklat ett beroende ska ha rätt till en insats för att bryta detta. Vi verkar för att två så kallade halvvägshus ska etableras i Uppsala; ett för män och ett för kvinnor. Denna form av behandlingshem på hemmaplan skapar förutsättningar för människor att lämna droglivet bakom sig och klara sig själva.

Ett komplement till samhällets insatser är de ideella föreningar som erbjuder aktiviteter och stöd till utsatta grupper och deras anhöriga, framför allt föreningar som arbetar med hjälp till självhjälp. Stödet till dessa föreningar måste utvecklas.

Hemlöshet
Bostaden är en social rättighet. Hemlöshet är både en bostads- och en socialpolitisk fråga. Det är ett komplext problem som drabbar människor med helt olika bakgrund och förutsättningar. Som hemlösa betraktar vi alla från personer som inte har tak över huvudet till personer som bor i andra hand eller inneboende. Vägen till en egen bostad ser olika ut för olika personer. Fler hyresrätter måste byggas i Uppsala. Möjligheten till ett eget kontrakt ska finnas även om man inte har en egen fast inkomst eller har betalningsanmärkningar. Personer som idag inte klarar av ett eget boende, exempelvis p.g.a. alkohol- eller drogproblem, måste av kommunen erbjudas insatser för att de på sikt ska kunna klara det.

Kvinnor i hemlöshet är ofta extra utsatta för sexuella övergrepp och misshandel. Därför vill vi ha särskilda stödinsatser för hemlösa kvinnor så att de kan komma ur sin situation.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.