välfärd

Vänsterpartiet på Träffpunkt Årsta

Vi var på Träffpunkt Årsta för att tillsammans med 65 plussare prata om hur vi får ett bättre samhälle. Det var ett givande samtal med många olika frågor och funderingar som togs upp. Allt mellan lokal stadsplanering till internationell världspolitik diskuterades, men fokus låg på hur vi får en bättre äldreomsorg genom att satsa på välfärden. Vi pratade om en professionell äldreomsorg med regler för vad som utgör en godtagbar lägsta bemanning, med förbättrade villkor för personal och möjligheter för äldre att välja insatser och boende. Det är inte acceptabelt att äldre får prioritera bort behov som exempelvis duschar eller en försämrad kosthållning. Maten ska hålla en god kvalité och för Vänstern i Region Uppsala del är frågan om billigare kollektivtrafik för äldre en viktig sak att lyfta. Det krävs investeringar i välfärden, det skapar jobb och bidrar till ett mer jämlikt Uppsala. Vi behöver en äldreomsorg som går att lita på. Uppsala ska utveckla verklig valfrihet för äldreomsorgens brukare, bland annat genom möjligheten att kunna välja vad man vill ha hjälp med inom biståndsbeslutets ram, samt ha inflytande över vem som ska bistå en, samt på vilket vis. Verklig valfrihet betyder inflytande över sin vardag.Antalet äldre ökar i Uppsala, det betyder att vi behöver göra investeringar i fler vårdboenden för demenssjukdomar. Behovet av specialistkompetens inom äldreomsorgen måste tillgodoses. Det kräver investeringar, inte nedskärningar som de borgerliga partierna vill.Vänsterpartiet vill satsa på välfärden istället för att prioritera skattesänkningar som gynnar de som redan har. Vi vill ha ett Uppsala för alla, inte bara för de få!

Opslået af Vänsterpartiet Uppsala på 24. februar 2018

Vi var på Träffpunkt Årsta för att tillsammans med 65 plussare prata om hur vi får ett bättre samhälle.

Det var ett givande samtal med många olika frågor och funderingar som togs upp. Allt mellan lokal stadsplanering till internationell världspolitik diskuterades, men fokus låg på hur vi får en bättre äldreomsorg genom att satsa på välfärden.

Vi pratade om en professionell äldreomsorg med regler för vad som utgör en godtagbar lägsta bemanning, med förbättrade villkor för personal och möjligheter för äldre att välja insatser och boende. Det är inte acceptabelt att äldre får prioritera bort behov som exempelvis duschar eller en försämrad kosthållning. Maten ska hålla en god kvalité och för Vänstern i Region Uppsala del är frågan om billigare kollektivtrafik för äldre en viktig sak att lyfta.

Det krävs investeringar i välfärden, det skapar jobb och bidrar till ett mer jämlikt Uppsala.

Vi behöver en äldreomsorg som går att lita på. Uppsala ska utveckla verklig valfrihet för äldreomsorgens brukare, bland annat genom möjligheten att kunna välja vad man vill ha hjälp med inom biståndsbeslutets ram, samt ha inflytande över vem som ska bistå en, samt på vilket vis. Verklig valfrihet betyder inflytande över sin vardag.

Antalet äldre ökar i Uppsala, det betyder att vi behöver göra investeringar i fler vårdboenden för demenssjukdomar. Behovet av specialistkompetens inom äldreomsorgen måste tillgodoses. Det kräver investeringar, inte nedskärningar som de borgerliga partierna vill.

Vänsterpartiet vill satsa på välfärden istället för att prioritera skattesänkningar som gynnar de som redan har. Vi vill ha ett Uppsala för alla, inte bara för de få!

Den 25 januari hade Vänsterpartiets representanter från äldrenämnden en presentation av äldreomsorgen. Om den kommunala och privata regin. Vi gick även igenom hur den framtida utvecklingen av antalet äldre i Uppsala kommun påverkar behovet av fler äldreboenden.

Vänsterpartiet vill att Uppsala kommun ska ha en välfärd att lita på och som håller ihop. Vi som bor i Uppsala ska kunna vara säkra på att den dag hemvårdens resurser inte räcker till för en god omvårdnad ska vi kunna erbjudas en plats på ett välfungerande vårdboende med en god och säker vård och en innehållsrik vardag. Makar som vill fortsätta bo ihop ska kunna fortsätta göra det.

Idag är cirka 8000 av oss i Uppsala över 85 år gammal. 2000 av oss bor på särskilda boenden. Eftersom medellivslängden ökar gör också andelen demenssjukdomar det. Vi kommer därför att förutom fler särskilda boenden för äldre även behöva fler platser för demenssjuka.

Äldreomsorgen utgör idag ca en femtedel av kommunens budget. Verksamheten kostar 993 miljoner totalt. Boendet i den äldreomsorg som drivs i Uppsala kommuns egen regi kostar i snitt varje plats 1600 - 1800 kronor/dygn med målet att nå cirka 1600 kronor/dygn för alla särskilda boenden som drivs i egen regi. I kommunfullmäktige fastställdes att privata företag kommer få driva LOV verksamhet till kostnaden av 1809 kr / dygn. Det är  alltså redan initialt en högre kostnad för kommunen med privata utförare än om det drivs i en egen regi.

Idag finns 11 stycken boenden i egen regi medan det finns 14 stycken i privat regi i form av LOV och LOU boenden.

Idag äger kommunen få egna fastigheter för äldre sedan kommunen under borgarnas styre har sålt ut äldreboenden. Vilka bolag i Uppsala som äger vad och driver vilken sort verksamhet diskuterades. Vad LOV och LOU innebär och hur det påverkar kostnaderna för Uppsala kommun är en annan sak vi diskuterade.

  • Äldreomsorgen utgör idag ca en femtedel av kommunens budget. Verksamheten kostar 993 miljoner totalt.
  • Boendet i den äldreomsorg som drivs i Uppsala kommuns egen regi kostar i snitt 1600 - 1800 kronor per dygn med målet att nå cirka 1600 kronor för alla särskilda boenden som drivs i egen regi.
  • Privata företag kommer få driva LOV verksamhet till kostnad av 1809 kr / dygn (fastställd av kommunfullmäktige).
  • Idag är cirka 8000 av oss som bor i Uppsala över 85 år gammal. 2000 av oss bor på särskilda boenden. Eftersom medellivslängden ökar gör också andelen demenssjukdomar det. Vi kommer alltså även behöva fler platser för demensboende.
  • För att ha en välfärd i Uppsala som är att lita på behöver kommunen en lokalförsörjningsplan som med god marginal sträcker sig in i framtiden. Det behövs för att klara den omställning med fler äldre i Uppsala som kommer behöva särskilda boenden

Den borgerliga politiken har satt Uppsala kommun i en rävsax. Ska kommunen inte bygga egna äldreboenden alls utan bara lita på privata boenden? Som är dyrare och där effektiviseringarna som görs inte genererar förbättringar för brukarnas innehåll i servicen, personalens arbetsvillkor och inte heller i slutändan för Uppsala kommun som inte får återinvestering vid effektiviseringar?

Hur den frågan ska lösas kommer bli en stor fråga både nu och i framtiden. Vänsterpartiet verkar för att Uppsala kommun ska ha högre andel särskilda boenden i egen regi för att det är mer brukarvänligt och kostnadseffektivare. Våra gemensamma medel ska gå till fortsatt investering i det gemensamma för att se till att vi har ett Uppsala med en välfärd och sociala försäkringar som går att lita på.

Mer info:

Foto: Edvin Hellsing
Foto: Edvin Hellsing

Välfärden ska värnas och utvecklas, därför höjer vi skatten med 30 öre, samtidigt som vi gör viktiga satsningar på jämlikhet och jämställdhet. Det skriver kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau om dagens budgetbeslut i Uppsala kommunfullmäktige.

Uppsala och Sverige behöver Vänsterpartiets politik. Vi behöver omfördelning från högavlönade män till lågavlönade kvinnor, vi behöver omfattande klimatsmarta investeringar i bostäder och infrastruktur, vi behöver en välfärd att lita på.

Därför har Vänsterpartiet i dag röstat igenom den rödgröna budgeten för 2016 i Uppsalas kommunfullmäktige. Varje gång Vänsterpartiet är med och förhandlar om en budget så ger det mer jämlikhet och jämställdhet, så också i Uppsala. Budgeten innehåller bland annat satsningar på minskade barngrupper i förskolan och ökad kvalité på lågstadiet, vi intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och vi prioriterar upp rätten till heltid för att motarbeta det ofrivilliga deltidsarbetet för kvinnor i kommunal verksamhet.

Under debatten pratade högeralliansens företrädare återkommande om ”välfärdens kärna”. Det är avslöjande, i slutändan önskar sig de borgerliga inte mer än en offentlig sektor som ger den mest grundläggande service. Allting annat, samt en hel del som finansieras gemensamt, ska marknaden sköta. Vänsterpartiet tror på någonting annat, vi vill ha ett välfärdssamhälle. Våra gemensamma åtaganden kan inte reduceras till en kärna, det måste vara mer än så. Välfärden är det utrymme där vi tar ansvar för varandra, där vi bryter ned klass- och könsskillnader och där vi skapar ett bättre samhälle.

Alliansens budgetförslag innehåller omfattande nedskärningar, men under debatten vägrade deras företrädare att svara på var de tänker hämta hem sina besparingar. Det är inte så konstigt, för det finns bara ett sätt spara i den omfattning som oppositionen vill göra. Med nedskärningar som ytterst drabbar de som har det sämst ställt. Samhällets mest utsatta ska betala, mellan 12 och 25 miljoner för socialnämnden. Den nämnd som har ansvar för förebyggande arbete för barn och unga, som hjälper våldsutsatta kvinnor, som beslutar om insatser för unga på glid och missbrukare som behöver samhällets stöd för att kunna göra en vändning i sin tillvaro. Det är dessa människor som ska betala för Alliansens besparingar. På omsorgsnämndens område föreslår de borgerliga nedskärningar på upp till 30 miljoner, det blir personer med funktionsnedsättning som ska finansiera detta. Äldrenämnden får ett besparingsbeting på mellan 15 och 35 miljoner – det enda som kan betala detta är färre omsorgsenheter och sämre trygghet för Uppsalas äldre.

I den rödgröna budgeten höjer vi skatten med 30 öre. I ett utsatt ekonomiskt läge är det nödvändigt för att vi inte ska tvingas göra stora nedskärningar. Vi gör också satsningar i skolan och omsorgen för en mer rättvis och solidarisk kommun. Det är vad Uppsala behöver, en rödgrön budget fylld med Vänsterpartiets politik.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd