budget

 

 

Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret fått sänka sina överskottsmål med mer än 100 miljoner kronor, något V krävt sedan tidigare. Samtidigt är Vänsterpartiet oroliga för att ett fortsatt högt överskottsmål och finansiering av styrets löften kommer tvinga de sociala nämnderna till hårda åtstramningar och nedskärningar.

- Socialarbetare, undersköterskor och förskolepersonal går redan på knäna av hög arbetsbelastning. Välfärdsverksamheten måste få ett andrum som vi inte ser spår av i minoritetsstyrets budget. Det de ger med ena handen tar de tillbaka med andra handen, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala.

Kommunens budget utökas varje år då de kommunala verksamheterna växer i takt med befolkningsökningen. Samtidigt ska kommunen ha råd med löneökningar och höjda kostnader för att köpa in varor och tjänster. För att kommunen ska klara dessa kostnader och dessutom nå ett ekonomiskt överskott så ges kommunverksamheten något som kallas effektiviseringskrav. Det betyder att en nämnd ska genomföra samma uppgift som föregående år men med mindre i ersättning för motsvarande uppgift. Kommunens budget växer alltså, men antalet kronor per välfärdsinsats krymper.

Minoritetsstyret har ännu inte deklarerat hur stora effektiviseringskraven blir men redan för detta år har socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden meddelat att de förväntar sig stora underskott om inte nedskärningar i verksamheten görs. Det politiska styret har idag uppgett att de vill prioritera utbildningsnämndens verksamhet samtidigt som de säger att överskottsmålet ska vara högre än de två procent som anses vara god ekonomisk hushållning och att kommunskatten ska ligga kvar på nuvarande nivå. Det kommer tvinga de sociala nämnderna till ytterligare åtstramningar av sin verksamhet.

- Det minoritetsstyret presenterar som en satsning på välfärden är i själva verket en åtstramningspolitik. Befolkningsökning, löneökningar och högre priser kostar mer än de utökade medel välfärden förses med. För att nå sitt överskottsmål kommer de tvinga den kommunala verksamheten att spara sig in på bara benknotorna, säger Tobias Smedberg.

Samtidigt som Vänsterpartiet riktar kritik mot att minoritetsstyrets budget leder till åtstramningar är man positiva till att en överenskommelse gjorts mellan styret och Vänsterpartiet om ett paket med elva välfärdssatsningar. Välfärdspaketet innehåller lönelyft för socialsekreterare, avgiftsfri simskoleundervisning för förskoleklassbarn, rätt till fritids för barn till arbetslösa, parkteater i Gottsunda och mycket mer.

Vänsterpartiet kommer presentera sitt samlade budgetförslag senare i höst.

??Gottsunda får en sommarteater!??

Nästa sommar kommer alla kunna gå på gratis parkteater i Gottsunda. Tack vare Vänsterpartiet.

Satsningen på en parkteater ingår i välfärdspaketet som Vänsterpartiet har fått till i överenskommelsen med mittenstyret.

Det blir ett sätt att se till att kultur finns tillgängligt i hela staden, samtidigt som fler får tillfälle att upptäcka Gottsunda och framförallt den rika kulturutbuden som finns i stadsdelen och som nu blir ännu bredare.

Läs hela artikeln i dagens UNT i länken här nedan.

https://www.unt.se/kultur-noje/gottsunda-far-parkteater-2020-5389377.aspx

Gratis simskola för förskolebarn. Ett återinförande av rätten till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ett arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som jobbar med utsatta barn och unga.

Det är några av punkterna som finns med i en överenskommelse mellan Uppsala kommuns mittenstyre (S, L, MP) och Vänsterpartiet om att genomföra ett välfärdspaket   vilket kommer finansieras i respektive förslag till mål och budget för 2020.

Uppsala leds av ett mittenstyre som styr i minoritet. Det innebär att det krävs att fler partier enas för att kommunen ska få en sammanhållen och finansierad budget.

För att Vänsterpartiet inte ska gå ihop med högerpartierna om att göra förändringar i mittenstyrets budget, vilket skedde i föregående budgetprocess, har en överenskommelse gjorts med mittenstyret om att genomföra ett välfärdspaket för Uppsala. Båda parter kommer att rösta på sina egna budgetförslag vilka kommer se olika ut, men där välfärdspaketets innehåll garanteras i såväl mittenstyrets som Vänsterpartiets förslag.

Genom att lägga ett antal gemensamma punkter har V fått in mer vänsterpolitik i kommunens budget. För mittenstyret innebär det att det bli lättare att få igenom sin budget. För Uppsalaborna innebär det populära satsningar som stärker välfärden och bidrar till ett Uppsala som är bra för alla – inte bara några få.

Välfärdspaketet rymmer följande:

- Tvåårigt försök med rätt till fritids för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga (dessa har inte rätt till fritids idag) samt satsning på kompetensförsörjning inom fritidsverksamhet

- Avgiftsfri simundervisning på lektionstid för barn i förskoleklass (detta fanns föregående år men skulle ha tagits bort kommande år då de statsbidrag Vänsterpartiet förhandlade fram föregående mandatperiod inte längre finns)

- Arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som arbetar med barn och unga i utsatta situationer

- Partnerskap med Stadsmissionen som säkerställer framtiden för och utvecklingen av verksamheter som Hantverksslussen och Matcentralen. Fler platser för arbetsträning, rehabilitering och utökad social verksamhet för personer i utsatta situationer

- Ökat byggande i trä i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan i en växande kommun

- Delar av kommunal mark ska anvisas till de aktörer som kan bygga med lägst boendekostnader, detta pressar hyrorna nedåt vid nybyggnation

- Ytterligare en fritidsbank ska öppna för att fler ska kunna låna utrustning för idrott, oavsett deras egen ekonomiska situation

- Nyckeltal ska upprättas för hur många anställda en chef som mest bör ha ansvar för, vilket är en viktig arbetsmiljöåtgärd

- Satsning på utvecklad och avgiftsfri kulturverksamhet för barn i Gottsunda

- Arbete ska genomföras för att få fram kollektivhus för äldre

- Detaljplaneprocess ska utvecklas för att få fram bygge av ett sammanslaget gemensamt äldreboende och förskola

Vänsterpartiet Uppsalas kommungrupp träffades på Fyrishov för att prata om budgeten och vilka prioriteringar vi behöver göra för ett mer jämlikt Uppsala med en välfärd som går att lita på.

Dagen började med en genomgång av Uppsala kommuns förutsättningar och en presentation och genomgång av Fyrishov som anläggning med dess långa historia. Till lunch valde vi mellan fyra goda alternativ.

Med utgångspunkt av vårt kommunalpolitiska program fortsatte eftermiddagen med att diskutera de förslag och olika frågor som vi tycker är viktiga för att Uppsala ska vara till för alla och inte bara några få.

Vi kom fram till en rad olika förslag som vi tar med oss och kommer att diskutera vidare, bland annat på nästkommande budgetmöte.

 

 

 

 

Ilona Szatmári Waldau och de andra rödgröna kommunalråden presenterade i dag budgeten för Uppsala kommun 2018. Vi gör satsningar på välfärd, jämställdhet och rättvisa. Här är några av de saker som visar att Vänsterpartiet gör skillnad.

Vi satsar på barn och unga
Det är under uppväxtåren som det är lättast att påverka en människas utveckling. Därför satsar vi på förebyggande insatser, i hela Uppsala. Den sociala barn- och ungdomsvården får fem miljoner extra. Vi har skapat mindre barngrupper i förskolan, för att alla barn ska få synas. Vi bygger ut elevhälsan, så att barn som mår dåligt kan fångas upp tidigare.

Billigare hyror och fler bostäder för de längst från bostadsmarknaden
Det är för dyrt att bo i Uppsala. Vi arbetar hela tiden för att det ska finnas billigare alternativ. Bland att det ska kunna byggas hyresrätter med hjälp av regeringens och Vänsterpartiets investeringsstöd, som tvingar ned priset per kvadratmeter till en nivå fler människor kan klara av. Samtidigt utökar vi antalet bostadssociala lägenheter till 2000. Det spelar stor roll för till exempel kvinnor som flyr våld i hemmet eller hemlösa som håller på att vända sin tillvaro till det bättre.

En jämställd kommun
Våld i nära relationer är ett av våra stora folkhälsoproblem, därför satsar vi mer på att stoppa det. Vi gör insatser mot strukturella löneskillnader, ingen ska ha sämre lön på grund av sitt kön. Vi fortsätter arbeta för att mänskliga rättigheter ska genomsyra hela kommunen – vem du än är ska du bli rättvist bemött.

Rätt till heltid
Ingen som inte vill ska jobba deltid. Vi har infört rätt till heltid för alla som jobbar med vård och omsorg, nu går vi vidare med resten av kommunen. Samtidigt jobbar vi vidare med att förbättra arbetsvillkoren för alla dem som gör det tunga, svåra och viktiga arbetet i välfärden – så att man ska orka jobba heltid.

Schyssta villkor
Kommunen ska vara en bra arbetsgivare och bidra till schyssta villkor på hela arbetsmarknaden. Vi har arbetat med Vita jobb-modellen som pilotprojekt och kommer nu att införa den i kommunens upphandlingar, för att motverka lönedumpning och svartarbete. Alla ska ha kollektivavtalsenliga löner, ingen arbetsgivare ska kunna konkurrera med dåliga villkor. Vi är också väldigt stolta över att Uppsala kommun ska införa tillitsbaserade arbetsmetoder. Vi behöver komma bort från minutstyrning och detaljreglering uppifrån, de som gör jobbet i välfärden är de som är experter på det och ska ha bättre möjligheter att utföra det på bästa möjliga vis.

Det här är ett urval av innehållet i budgeten. Både sådant som är helt nytt och sådant som har varit med hela mandatperioden men nu når sin kulmen. Budgeten i sin helhet finns snart att läsa på uppsala.se.

Ilona intervjuad beskuren

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, intervjuas om Vänsterpartiets och de rödgrönas satsningar på barn och unga.

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag satsningar på barn och unga i Uppsala kommun. Vänsterpartiet har fokuserat på åtgärder som utjämnar skillnader och skapar delaktighet i samhället.

Uppsala är en kommun med stora klyftor. Skillnaderna mellan olika stadsdelar är stor, många växer upp under omständigheter som inte ger samma tillgång till fritidsaktiviteter och deltagande i samhället som andra unga har. Det är politikens uppgift att gripa in för att utjämna de skillnaderna.

Vi satsar på förebyggande åtgärder. Det gör vi på många olika sätt, inte minst i skolans värld. Att minska barngrupper i förskolan och höjd kvalité i grundskolan har varit en prioriterad fråga för Vänsterpartiet under lång tid – som vi nu också ser resultat av i förhandlingarna om statsbudgeten med regeringen och i det rödgröna samarbetet i Uppsala. Men vi har ett brett perspektiv på de förebyggande insatserna. Vi ser att vi har en chans att göra skillnad i varje del av en ung människas liv, inklusive fritiden.

Därför satsar vi på barns rätt till kultur. Den kommunala musikskolan är en mycket bra verksamhet som i dag tyvärr bara når en mycket liten del av målgruppen. Vi startar nu lokala kulturskolor runt om i kommunen, för att fler barn ska få tillgång till ett brett utbud av kulturaktiviteter – vare sig det handlar om musik, teater, dans eller konst. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att Uppsala ska starta upp El sistema, ett socialt musikprojekt med gott rykte över hela världen. Nu sker detta i Stenhagen inom ramen för de lokala kulturskolorna. Kulturskolorna startar i samarbete med den ideella sektorn, i höstens pilotprojekt är Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet med som arrangörer. Nästa år drar kulturskolorna igång i större skala.

Vänsterpartiet har länge påpekat värdet av föreningarnas arbete med förebyggande åtgärder. Samarbetet med till exempel idrottsklubbar och kulturföreningar är mycket viktigt för våra möjligheter att nå barn och unga. Därför satsar vi resurser på att utveckla vårt samarbete med föreningarna som gör stora insatser för den gruppen. Det handlar om att trygga verksamheter som gör skillnad, i vissa fall i form av partnerskap kring långsiktiga projekt av stort värde.

Precis som Vänsterpartiet föreslog i valrörelsen ska fler unga få ett feriearbete. Feriearbeten innebär erfarenhet av arbetslivet och bättre möjlighet att få ett jobb senare i livet. Det är också en utjämnande åtgärd, därför att kommunens feriearbeten även når de som inte har goda kontaktnät och lätt att komma in på arbetsmarknaden.

Under Alliansens tid vid makten drev vi ständigt på för att kommunala verksamheter ska HBTQ-certifieras. Nu intensifierar vi arbetet med att HBTQ-certifiera våra verksamheter för barn och unga. HBTQ-certifiering innebär trygghet, att kunna vara som man är trots att man avviker från samhällets normer. Det skapar en bättre arbetsmiljö och motverkar stereotypa könsroller. Just nu pågår arbetet med att certifiera fritidsklubbar, nästa år får utbildningsnämnden i uppdrag att påbörja en HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet i Uppsala.

När vi väljer att satsa resurser på barn och unga så angriper vi de orättvisor som uppstår tidigt i människors liv. Att minska skillnader i tidig ålder ger varje individ möjlighet att delta och utvecklas. Vi är stolta att kunna lägga fram en budget som prioriterar detta och som visar att Vänsterpartiet gör skillnad.