Författararkiv: Erik Wiklund

Foto: Edvin Hellsing
Foto: Edvin Hellsing

Socialdemokraterna och Miljöpartiet stänger dörren för människor på flykt. Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som försvarare av en human flyktingpolitik, skriver Ilona Szatmári Waldau.

Situationen i Sverige är ansträngd. Under hösten har många människor arbetat långt mycket hårdare än vad som kan förväntas av dem, både i frivilligorganisationer och i offentlig sektor. Det svenska samhället har visat upp sig från sin bästa sida, välorganiserat och öppet. Allting har inte varit perfekt. Barn har kommit i kläm när socialtjänstens resurser har pressats bortom det maximala och hela familjer har tvingats sova utomhus. Migrationsverket hinner inte handlägga nya ärenden inom en rimlig tid och i många små kommuner försöker man lista ut hur man ska kunna ge skolgång till dussintals nyanlända barn.

I det läget, när vi har väldigt konkreta praktiska problem att lösa för att på bästa sätt kunna ta emot människor på flykt, bestämmer sig regeringen för att sätta in drastiska åtgärder mot deras möjligheter att komma hit och att stanna här. De kommer att göra detta i full vetskap om vad det innebär, för det tog inte lång tid för experter och civilsamhälle att reagera på förslagen. Röda Korset konstaterar att begränsningarna i möjligheten till familjeåterförening kommer att tvinga ut syriska barnfamiljer på Medelhavet. Svenska Barnläkarföreningen uttalar sig mot den godtycklighet som blir följden av de vetenskapligt tveksamma medicinska åldersbedömningarna. RFSL konstaterar att de föreslagna åtstramningarna kommer att slå särskilt hårt mot hbtq-flyktingar.

Regeringen gör dessa åtstramande förändringar för att minska asyltrycket på Sverige. Men människor på flykt fortsätter att anlända till Europa, i detta nu. Så fort den svenska regeringen meddelat kursändringen sa Dansk Folkeparti att Danmark måste skärpa sina regler. Vi vet inte hur lå ngt andra länder är beredda att gå för att slippa ta det ansvar som Sverige har tagit fram till nu. Vänsterpartiets förslag har varit att frysa vår avgift till EU, för att på allvar sätta press på andra länder att ta sitt ansvar. I stället väljer Sverige att delta i en kapplöpning mot botten. I den tid när asylrätten behövs som allra mest ska den beskäras och begränsas.

Höstens omfattande flyktingvåg var en chans som nu går förlorad. Om detta på riktigt är en kris, ställ om samhället. Hitta sätt att locka tillbaka pensionerade lärare och socialsekreterare i arbete under en begränsad period. Låna pengar och beskatta de förmögna. Bygg tillfälliga boendelösningar för de som nyss kommit och gör äntligen de omfattande bostadsinvesteringar som behövs för alla oss som ska bo i det här samhället även i framtiden. Stå upp för en human flyktingpolitik. Men regeringen vågade inte ta konflikten om samhällets prioriteringar, om vad vi skulle kunna göra. Det var en chans att visa att rödgrön politik, gemensamma lösningar och gemensam finansiering, gör samhället bättre för alla. I stället säger regeringen att i en krissituation är högerpolitik den enda lösningen. Det är ett ansvarslöst agerande och en förlorad chans.

I september var företrädare för samtliga demokratiska partier talare på Refugees Welcomes demonstration på Stora torget i Uppsala. De talade om att välkomna flyktingar. Att Sverige måste värna vissa principer. Det gick väldigt fort för nästan alla partier att backa från de principerna, nu också Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet står kvar som försvarare av ett Sverige som står upp för de mänskliga rättigheterna.

Ilona Szatmári Waldau (V)
Kommunalråd

Foto: Edvin Hellsing
Foto: Edvin Hellsing

Välfärden ska värnas och utvecklas, därför höjer vi skatten med 30 öre, samtidigt som vi gör viktiga satsningar på jämlikhet och jämställdhet. Det skriver kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau om dagens budgetbeslut i Uppsala kommunfullmäktige.

Uppsala och Sverige behöver Vänsterpartiets politik. Vi behöver omfördelning från högavlönade män till lågavlönade kvinnor, vi behöver omfattande klimatsmarta investeringar i bostäder och infrastruktur, vi behöver en välfärd att lita på.

Därför har Vänsterpartiet i dag röstat igenom den rödgröna budgeten för 2016 i Uppsalas kommunfullmäktige. Varje gång Vänsterpartiet är med och förhandlar om en budget så ger det mer jämlikhet och jämställdhet, så också i Uppsala. Budgeten innehåller bland annat satsningar på minskade barngrupper i förskolan och ökad kvalité på lågstadiet, vi intensifierar arbetet mot våld i nära relationer och vi prioriterar upp rätten till heltid för att motarbeta det ofrivilliga deltidsarbetet för kvinnor i kommunal verksamhet.

Under debatten pratade högeralliansens företrädare återkommande om ”välfärdens kärna”. Det är avslöjande, i slutändan önskar sig de borgerliga inte mer än en offentlig sektor som ger den mest grundläggande service. Allting annat, samt en hel del som finansieras gemensamt, ska marknaden sköta. Vänsterpartiet tror på någonting annat, vi vill ha ett välfärdssamhälle. Våra gemensamma åtaganden kan inte reduceras till en kärna, det måste vara mer än så. Välfärden är det utrymme där vi tar ansvar för varandra, där vi bryter ned klass- och könsskillnader och där vi skapar ett bättre samhälle.

Alliansens budgetförslag innehåller omfattande nedskärningar, men under debatten vägrade deras företrädare att svara på var de tänker hämta hem sina besparingar. Det är inte så konstigt, för det finns bara ett sätt spara i den omfattning som oppositionen vill göra. Med nedskärningar som ytterst drabbar de som har det sämst ställt. Samhällets mest utsatta ska betala, mellan 12 och 25 miljoner för socialnämnden. Den nämnd som har ansvar för förebyggande arbete för barn och unga, som hjälper våldsutsatta kvinnor, som beslutar om insatser för unga på glid och missbrukare som behöver samhällets stöd för att kunna göra en vändning i sin tillvaro. Det är dessa människor som ska betala för Alliansens besparingar. På omsorgsnämndens område föreslår de borgerliga nedskärningar på upp till 30 miljoner, det blir personer med funktionsnedsättning som ska finansiera detta. Äldrenämnden får ett besparingsbeting på mellan 15 och 35 miljoner – det enda som kan betala detta är färre omsorgsenheter och sämre trygghet för Uppsalas äldre.

I den rödgröna budgeten höjer vi skatten med 30 öre. I ett utsatt ekonomiskt läge är det nödvändigt för att vi inte ska tvingas göra stora nedskärningar. Vi gör också satsningar i skolan och omsorgen för en mer rättvis och solidarisk kommun. Det är vad Uppsala behöver, en rödgrön budget fylld med Vänsterpartiets politik.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd

Uppsala kommer att ta emot ett stort antal flyktingar den närmaste tiden. Kommunalrådet Ilona Szatmári Waldau skriver om varför det är nödvändigt och hur vi ska klara det på bästa sätt.

Under måndagen kommer 40 flyktingar till Uppsala, anvisade av Migrationsverket som en del av den stora mobilisering som just nu sker över hela Sverige för att ta emot många tusentals människor på flykt. Kommunen har på kort tid ställt 250 boendeplatser till förfogande, som ska fungera som evakueringsplatser tills man kan flytta in i boenden i Migrationsverkets regi. Ingenting tyder på att behovet kommer att minska under den närmaste tiden.

Vänsterpartiet tror på en flyktingpolitik på mänsklig och solidarisk grund. Många av våra medlemmar har den senaste månaden varit djupt engagerade i att på olika sätt hjälpa människor som anländer till Sverige. Fler frivilliga krafter kommer att behövas. Sverige måste ta emot människor i behov av skydd och säkerställa att de får en rättssäker prövning av sina asylskäl. I Uppsala lever vi nu upp till det kommunala ansvaret i detta löfte. Nästa steg är att förbättra vår bostadsmarknad och skapa snabbare vägar till jobb, ett arbete som pågår för alla Uppsalabors skull men som är helt nödvändigt i etableringen av nyanlända som blir medborgare i vår kommun.

Det är också viktigt att förstå att vi står i en historisk situation som kommer att påverka framtiden. Det här är ett tillfälle då vi kan visa vilket slags land vi ska vara, vilken slags kommun Uppsala ska vara. De frivilliga som fixar mackor till nyanlända, föreningsengagerade som ordnar fritidsaktiviteter som ett sätt för nya och gamla svenskar att mötas, kommunala tjänstemän som jobbar hela dagarna för att ordna sovplatser åt flyktingar som inte känt trygghet på kanske månader, i många fall flera år. Vare sig de vet om det eller inte är de alla bärare av en motkraft, ett budskap om att detta behöver göras och att det låter sig göras. Det är viktigt då det finns andra som säger att vi ska hindra människor från att komma hit, att de som flyr kriget i Syrien eller andra oroshärdar inte förtjänar att få hjälp. Vänsterpartiet är en del av denna motkraft och så länge vi är en del av den styrande majoriteten i vår kommun ska Uppsala också vara det.

Mycket behöver fortfarande förändras i den svenska och europeiska migrationspolitiken. Regeringen måste ta ansvar för de transitflyktingar som passerar vårt land i många tusental, som det just nu faller på ideella krafters axlar att ge mat och husrum. Det behövs lagliga vägar in i Europa för att förhindra massdöden på Medelhavet och som skydd mot alla de risker som människor på flykt utsätts för. Men i Uppsala väljer vi att vara öppna och solidariska. Det är vad som krävs av den tid vi lever i.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd

Uppdatering: Sedan texten skrevs har Migrationsverket meddelat att de 40 flyktingar som anvisats till Uppsala kommer senare i veckan.


Ilona Szatmári Waldau, förstanamn på listan till kommunfullmäktige.
Foto: Edvin Hellsing

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag sitt förslag till budget för 2016. Det blir 30 öre i skattehöjning, men också tydliga satsningar på jämlikhet och jämställdhet.

Uppsala har stora behov. Vi behöver investera i skola och omsorg. Vi måste bekämpa skillnaderna mellan kvinnor och män, ta ansvar för klimatkrisen och minska klyftorna.

Trots att vi är ett rikt land och en kommun med goda förutsättningar ser vi att det saknas resurser. De flesta av Sveriges kommuner och landsting har en svår ekonomisk situation. Vänsterpartiet har fört fram krav till regeringen om att Sverige behöver statliga skatter som ger kommunerna utrymme att satsa på välfärd och som har en verkligt omfördelande effekt. Det har vi inte fått gehör för. I Uppsala kommun ingår Vänsterpartiet i en rödgrön majoritet som inte är villig att göra stora besparingar i välfärden för att kunna återhämta Alliansens misskötta ekonomi. Därför höjer vi skatten med 30 öre.

För Vänsterpartiet har det varit viktigt att de satsningar vi gör har en effekt på jämlikheten och jämställdheten i Uppsala kommun, att de bidrar till minskade klyftor. Vi minskar barngrupperna i förskolan och höjer kvalitén i lågstadiet. Vi ger de ekonomiska förutsättningar som krävs för att vi ska kunna vara en öppen kommun med ett generöst flyktingmottagande. Vi trappar upp arbetet mot våld i nära relationer. Vi prioriterar pengar till särskilda boenden och meningsfulla fritidsaktiviteter för människor med funktionshinder. Vi stärker föreningslivets möjlighet att utvecklas och fortsätta göra skillnad. Vi lyfter fram rätten till heltid och ett motverkande av delade turer som en central del av kommunens personalpolitik. Vi gör kultursatsningar som kommer att ge fler unga Uppsalabor en chans att prova på musik, dans, teater – oavsett vem de är eller i vilken familj de föddes.

Att vända det borgerliga projektet är en svår utmaning. Men att skapa en modern, demokratisk och solidarisk kommun var Vänsterpartiets löfte till Uppsalaborna i valet och det står vi fast vid. Den rödgröna budgeten för 2016 är ett tydligt steg i den riktningen.

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalråd


Ilona intervjuad beskuren

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd, intervjuas om Vänsterpartiets och de rödgrönas satsningar på barn och unga.

Den rödgröna majoriteten presenterade i dag satsningar på barn och unga i Uppsala kommun. Vänsterpartiet har fokuserat på åtgärder som utjämnar skillnader och skapar delaktighet i samhället.

Uppsala är en kommun med stora klyftor. Skillnaderna mellan olika stadsdelar är stor, många växer upp under omständigheter som inte ger samma tillgång till fritidsaktiviteter och deltagande i samhället som andra unga har. Det är politikens uppgift att gripa in för att utjämna de skillnaderna.

Vi satsar på förebyggande åtgärder. Det gör vi på många olika sätt, inte minst i skolans värld. Att minska barngrupper i förskolan och höjd kvalité i grundskolan har varit en prioriterad fråga för Vänsterpartiet under lång tid – som vi nu också ser resultat av i förhandlingarna om statsbudgeten med regeringen och i det rödgröna samarbetet i Uppsala. Men vi har ett brett perspektiv på de förebyggande insatserna. Vi ser att vi har en chans att göra skillnad i varje del av en ung människas liv, inklusive fritiden.

Därför satsar vi på barns rätt till kultur. Den kommunala musikskolan är en mycket bra verksamhet som i dag tyvärr bara når en mycket liten del av målgruppen. Vi startar nu lokala kulturskolor runt om i kommunen, för att fler barn ska få tillgång till ett brett utbud av kulturaktiviteter – vare sig det handlar om musik, teater, dans eller konst. Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att Uppsala ska starta upp El sistema, ett socialt musikprojekt med gott rykte över hela världen. Nu sker detta i Stenhagen inom ramen för de lokala kulturskolorna. Kulturskolorna startar i samarbete med den ideella sektorn, i höstens pilotprojekt är Svenska Kyrkan och Studiefrämjandet med som arrangörer. Nästa år drar kulturskolorna igång i större skala.

Vänsterpartiet har länge påpekat värdet av föreningarnas arbete med förebyggande åtgärder. Samarbetet med till exempel idrottsklubbar och kulturföreningar är mycket viktigt för våra möjligheter att nå barn och unga. Därför satsar vi resurser på att utveckla vårt samarbete med föreningarna som gör stora insatser för den gruppen. Det handlar om att trygga verksamheter som gör skillnad, i vissa fall i form av partnerskap kring långsiktiga projekt av stort värde.

Precis som Vänsterpartiet föreslog i valrörelsen ska fler unga få ett feriearbete. Feriearbeten innebär erfarenhet av arbetslivet och bättre möjlighet att få ett jobb senare i livet. Det är också en utjämnande åtgärd, därför att kommunens feriearbeten även når de som inte har goda kontaktnät och lätt att komma in på arbetsmarknaden.

Under Alliansens tid vid makten drev vi ständigt på för att kommunala verksamheter ska HBTQ-certifieras. Nu intensifierar vi arbetet med att HBTQ-certifiera våra verksamheter för barn och unga. HBTQ-certifiering innebär trygghet, att kunna vara som man är trots att man avviker från samhällets normer. Det skapar en bättre arbetsmiljö och motverkar stereotypa könsroller. Just nu pågår arbetet med att certifiera fritidsklubbar, nästa år får utbildningsnämnden i uppdrag att påbörja en HBTQ-certifiering av utbildningsverksamhet i Uppsala.

När vi väljer att satsa resurser på barn och unga så angriper vi de orättvisor som uppstår tidigt i människors liv. Att minska skillnader i tidig ålder ger varje individ möjlighet att delta och utvecklas. Vi är stolta att kunna lägga fram en budget som prioriterar detta och som visar att Vänsterpartiet gör skillnad.

COPYRIGHT/Photo: Melker Dahlstrandmelker@dahlstrand.se+46-70-630 20 88
COPYRIGHT/Photo: Melker Dahlstrandmelker@dahlstrand.se+46-70-630 20 88

Ingrid Burman (V) är ny ordförande i socialnämnden i Uppsala. Hon tar uppdraget efter ett uppehåll från politiken men med många års erfarenhet av samhällsengagemang i och utanför parlamenten.

Ingrid Burman var riksdagsledamot från Uppsala län 1994-2006 och Vänsterpartiets vice ordförande 2003-2006. Som tidigare ordförande i socialutskottet (1998-2006) bär hon med sig breda kunskaper om den socialpolitiska utvecklingen i Sverige och ett engagemang för en politik som bryter ned skillnader i klass, kön och funktionalitet.
– Ingrid Burman är en otroligt erfaren politiker och jag är väldigt glad att hon kommer tillbaka till kommunpolitiken. Hon står för en politik som utjämnar människors livschanser, oavsett vilka omständigheter de fötts till eller hamnat i. Det är Vänsterpartiets politik och det är i den andan det rödgröna samarbetet verkar, säger Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd och avgående ordförande i socialnämnden.

Sedan Ingrid Burman lämnade riksdagen har hon bland annat varit ordförande för Handikappförbunden.
– Kommunpolitiken och socialnämnden har en direkt påverkan på många människors liv, jag är ödmjuk inför det ansvar och de många utmaningar det innebär att ta uppdraget. Jag hoppas att jag kan ha en bra dialog med alla de goda krafter som verkar inom det här området, så att vi tillsammans kan förändra Uppsala till det bättre, säger Ingrid Burman.

Kontakt:
Ingrid Burman, ordförande socialnämnden (V)
070-34 39 587

Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd (V)
018-727 13 38

Erik Wiklund, politisk sekreterare (V)
018-727 13 17

Vårändringspropositionen beräknas kunna ge 106 nya jobb i äldreomsorgen i Uppsala kommun.
– Det är helt nödvändigt att öka bemanningen i äldreomsorgen, både för personalens och de äldres skull. Det är glädjande att regeringen nu är överens med Vänsterpartiet om att det behövs förstärkningar i välfärden, säger Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd i Uppsala.

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen uppgår till 2 miljarder kronor och i Uppsala kommun beräknas det ge 42 miljoner kronor i extra stöd.
– Vi har ett ansvar mot både anhöriga och äldre att säkerställa kvalitén i äldreomsorgen. Det här är också ett stöd till personalen som redan finns, fler arbetskamrater innebär en bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att göra jobbet så bra som man bara kan.

Utöver äldreomsorgssatsningen har Vänsterpartiet fått igenom extra pengar till förlossningsvård som beräknas ge 14 miljoner kronor till Uppsala län. Dessutom innehåller vårändringspropositionen bland annat gratis medicin till alla barn, höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar och ett stabilt stöd till kvinnojourerna.
– Det är skönt att det nu äntligen ska bli en rödgrön prägel på statens budget, det spelar stor roll för Uppsala och hela länet. Dessutom är det tydligt att Vänsterpartiet behövs i förhandlingarna för att sätta rättvise- och jämställdhetsfrågorna i centrum.

För mer information:
Ilona Szatmári Waldau, kommunalråd: 070 824 86 41

Erik Wiklund, politisk sekreterare: 070 287 90 88