Författararkiv: Dawn Anthony

 

 

Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret fått sänka sina överskottsmål med mer än 100 miljoner kronor, något V krävt sedan tidigare. Samtidigt är Vänsterpartiet oroliga för att ett fortsatt högt överskottsmål och finansiering av styrets löften kommer tvinga de sociala nämnderna till hårda åtstramningar och nedskärningar.

- Socialarbetare, undersköterskor och förskolepersonal går redan på knäna av hög arbetsbelastning. Välfärdsverksamheten måste få ett andrum som vi inte ser spår av i minoritetsstyrets budget. Det de ger med ena handen tar de tillbaka med andra handen, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala.

Kommunens budget utökas varje år då de kommunala verksamheterna växer i takt med befolkningsökningen. Samtidigt ska kommunen ha råd med löneökningar och höjda kostnader för att köpa in varor och tjänster. För att kommunen ska klara dessa kostnader och dessutom nå ett ekonomiskt överskott så ges kommunverksamheten något som kallas effektiviseringskrav. Det betyder att en nämnd ska genomföra samma uppgift som föregående år men med mindre i ersättning för motsvarande uppgift. Kommunens budget växer alltså, men antalet kronor per välfärdsinsats krymper.

Minoritetsstyret har ännu inte deklarerat hur stora effektiviseringskraven blir men redan för detta år har socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden meddelat att de förväntar sig stora underskott om inte nedskärningar i verksamheten görs. Det politiska styret har idag uppgett att de vill prioritera utbildningsnämndens verksamhet samtidigt som de säger att överskottsmålet ska vara högre än de två procent som anses vara god ekonomisk hushållning och att kommunskatten ska ligga kvar på nuvarande nivå. Det kommer tvinga de sociala nämnderna till ytterligare åtstramningar av sin verksamhet.

- Det minoritetsstyret presenterar som en satsning på välfärden är i själva verket en åtstramningspolitik. Befolkningsökning, löneökningar och högre priser kostar mer än de utökade medel välfärden förses med. För att nå sitt överskottsmål kommer de tvinga den kommunala verksamheten att spara sig in på bara benknotorna, säger Tobias Smedberg.

Samtidigt som Vänsterpartiet riktar kritik mot att minoritetsstyrets budget leder till åtstramningar är man positiva till att en överenskommelse gjorts mellan styret och Vänsterpartiet om ett paket med elva välfärdssatsningar. Välfärdspaketet innehåller lönelyft för socialsekreterare, avgiftsfri simskoleundervisning för förskoleklassbarn, rätt till fritids för barn till arbetslösa, parkteater i Gottsunda och mycket mer.

Vänsterpartiet kommer presentera sitt samlade budgetförslag senare i höst.

Gratis simskola för förskolebarn. Ett återinförande av rätten till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ett arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som jobbar med utsatta barn och unga.

Det är några av punkterna som finns med i en överenskommelse mellan Uppsala kommuns mittenstyre (S, L, MP) och Vänsterpartiet om att genomföra ett välfärdspaket   vilket kommer finansieras i respektive förslag till mål och budget för 2020.

Uppsala leds av ett mittenstyre som styr i minoritet. Det innebär att det krävs att fler partier enas för att kommunen ska få en sammanhållen och finansierad budget.

För att Vänsterpartiet inte ska gå ihop med högerpartierna om att göra förändringar i mittenstyrets budget, vilket skedde i föregående budgetprocess, har en överenskommelse gjorts med mittenstyret om att genomföra ett välfärdspaket för Uppsala. Båda parter kommer att rösta på sina egna budgetförslag vilka kommer se olika ut, men där välfärdspaketets innehåll garanteras i såväl mittenstyrets som Vänsterpartiets förslag.

Genom att lägga ett antal gemensamma punkter har V fått in mer vänsterpolitik i kommunens budget. För mittenstyret innebär det att det bli lättare att få igenom sin budget. För Uppsalaborna innebär det populära satsningar som stärker välfärden och bidrar till ett Uppsala som är bra för alla – inte bara några få.

Välfärdspaketet rymmer följande:

- Tvåårigt försök med rätt till fritids för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga (dessa har inte rätt till fritids idag) samt satsning på kompetensförsörjning inom fritidsverksamhet

- Avgiftsfri simundervisning på lektionstid för barn i förskoleklass (detta fanns föregående år men skulle ha tagits bort kommande år då de statsbidrag Vänsterpartiet förhandlade fram föregående mandatperiod inte längre finns)

- Arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som arbetar med barn och unga i utsatta situationer

- Partnerskap med Stadsmissionen som säkerställer framtiden för och utvecklingen av verksamheter som Hantverksslussen och Matcentralen. Fler platser för arbetsträning, rehabilitering och utökad social verksamhet för personer i utsatta situationer

- Ökat byggande i trä i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan i en växande kommun

- Delar av kommunal mark ska anvisas till de aktörer som kan bygga med lägst boendekostnader, detta pressar hyrorna nedåt vid nybyggnation

- Ytterligare en fritidsbank ska öppna för att fler ska kunna låna utrustning för idrott, oavsett deras egen ekonomiska situation

- Nyckeltal ska upprättas för hur många anställda en chef som mest bör ha ansvar för, vilket är en viktig arbetsmiljöåtgärd

- Satsning på utvecklad och avgiftsfri kulturverksamhet för barn i Gottsunda

- Arbete ska genomföras för att få fram kollektivhus för äldre

- Detaljplaneprocess ska utvecklas för att få fram bygge av ett sammanslaget gemensamt äldreboende och förskola

På första maj presenterar Vänsterpartiet 10 steg för hur det i Uppsala ska gå att bygga bort bostadsbristen och få fram fler bostäder vanligt folk vill ha och har råd med.

 1. Upprätta ett mål om att göra Uppsalas allmännytta till landets bästa
  Genom att sätta ett kommunalt mål om att vi ska göra Uppsalas allmännytta till landets bästa skapar vi en gemensam ambition för att med högre prioritet och med fler grepp genomföra de renoveringar vi står inför utan att hyrorna sticker iväg. Och när det byggs nytt kan det göras med prioriterat fokus på att bygga bostäder vanligt folk har råd att bo i.
 1. Jaga de lägsta hyrorna mer än den mest spännande arkitekturen
  När till och med vårt eget allmännyttiga bostadsbolag Uppsalahem uppger att kommunens gestaltningskrav gör det svårt att bygga på ett sätt som pressar hyrorna nedåt är det ett bevis på att vi har mycket kvar att göra. När nya bostadsområden planeras vill vi att de ska utformas så att det i områdena kan finnas inslag av fastigheter med en enklare utformning och därmed lägre hyror. Därför behöver vi göra avkall på dagens strikta gestaltningskrav, vi behöver i större utsträckning skapa förutsättningar för prefabricerade hus och vi vill ge hela kommunkoncernen i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi i alla delar av vår mark och bostadspolitik ska sätta fokus på att pressa hyror nedåt.
 1. Upprätta en träbyggnadsnorm för klimatsmartare och effektivare byggande
  Att bygga i trä är bra för klimatet; på en femtioårscykel halveras koldioxidutsläppen med industriell träbyggnadsteknik. Dessutom är byggande i trä lämpligt att prefabricera i fabrik, och det minskar byggtiderna på arbetsplatsen markant och innebär därför kostnadseffektivitet och mindre påverkan på vår närmiljö. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 procent och intresset fortsätter att öka. Vi vill att Uppsala ska bli ledande i byggande i trä och vill därför att kommunen upprättar en norm för hur byggande i trä ska bli ett självklart inslag i vår stadsmiljö.
 1. Använd förändrade marknadsförutsättningar till att öka andelen hyresrätter
  Förändringar på bostadsmarknaden kommer med stor sannolikhet innebära att företag som fått en markanvisning av kommunen i syfte att bygga påkostade bostadsrätter inte längre har möjligheter till eller intresse av att genomföra sina projekt. Istället för att enbart förlänga dessa markanvisningar, eller sänka priserna till dessa aktörer, så bör kommunen vid varje önskemål om att omförhandla eller återlämna en markanvisning, se över möjligheten att ändra inriktning på anvisningar - från dyra bostadsrätter till prispressade hyresrätter.
 1. Öka stödet till byggemenskaper för billigare byggande
  Genom att människor går samman och själva planerar och låter bygga flerbostadshus, istället för att låta vinstdrivande byggherrar ta ansvar för hela denna process, minskar kostnader samtidigt som utformningen anpassas utifrån människors behov. Det finns idag ett projekt i planeringsfas i Uppsala, men om vi jämför med till exempel Tyskland ligger vi långt efter. I München har man ett mål om att 20 till 40 procent av markanvisningarna ska gå till byggemenskaper. Uppsala bör upprätta en specifik strategi för hur vi ska kunna underlätta för fler byggemenskaper att ta form i Uppsala.
 1. Prova koncept med snabba hus för student- och ungdomsbostäder
  Snabba hus är huskroppar som produceras i fabrik, vilket är mycket billigare än att byggas på plats, och som blir hyreslägenheter vilka byggs med tillfälligt bygglov på mark där det finns framtida exploateringsplaner men som tills dessa realiseras är oanvänd mark. När bygglovet går ut och inte längre kan förlängas flyttas bostäderna till ett annat läge där de fortsätter användas. Bostäderna håller samma standard som bostäder byggd på permanent bygglov. Snabba hus-koncept finns i Stockholm och har lett till pressade hyror för unga. Uppsala bör prova detta på en eller ett par platser i kommunen.
 1. Större kommunalt ansvar för boenden för äldre
  I det nya minoritetsstyrets litar man på att privata aktörer inom ramen för LOV, lag om valfrihet, ska bygga boenden som kommunens äldre behöver. Detta trots att kommunen själv uppger att detta är en stor riskfaktor som kan bli kostnadsdrivande och leda till att vi har överskott på boenden i en del av kommunen och underskott i en annan del. Kommunen betalar dessutom mer till LOV-driven verksamhet än till motsvarande verksamhet i egen regi. Om kommunen tar större ansvar för boenden för äldre kan kostnader minska samtidigt som vi säkerställer att det byggs efter behov. Uppsalahem bör ha en del i detta arbete. Men för att minska investeringskostnader kan en del av bostadsförsörjningen ske genom att privata aktörer bygger och äger fastigheten om kommunen själv säkerställer långsiktiga hyreskontrakt och verksamhetsdrift.
 1. Utveckla och permanenta modell för att hindra renovräkningar
  Ett stort problem för hyresgäster i de fastigheter som byggdes under miljonprogramsåren och som nu står inför behov av renoveringar är att renoveringarna genomförs på ett sätt som höjer så hyran så mycket att de inte har råd att bo kvar i sina hem. Uppsalahem provade en modell i Eriksberg där boende kunde välja nivå på renovering och därmed påverka hur mycket hyran höjs. Vi vill utvärdera och vidareutveckla denna modell och sedan använda den i hel Uppsalahems bostadsbestånd. Ingen ska behöva lämna sitt hem för att det renoveras.
 1. Större statligt ansvar för bostadspolitiken
  Landets kommuner och privata fastighetsbolag kommer inte själva klara av att bygga så många nya bostäder med så låg hyra som behövs för att kommunerna ska kunna leva upp till sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Under föregående mandatperiod förhandlade Vänsterpartiet och regeringen fram investeringsstöd som ska främja byggande med pressade hyror och ekonomiskt hållbara renoveringar. Statskassan är urstark och de samlade rikedomarna i landet är större än någon gång tidigare. Därför behöver staten göra en märkbar uppväxling av sitt stöd till byggandet av hyresrätter med pressade hyror.
 1. Utveckla hyresrätten – sälj den inte
  Uppsala kommun är sämst i klassen på att erbjuda hyresrätter till befolkningen. I Örebro är 80 procent av flerbostadshusen hyresrätter, i Uppsala är det bara 36 procent. Sämst av de tio befolkningsstörsta kommunerna. Därför ska Uppsala inte sälja ut de få hyresrätter kommunen äger. Vi vill istället öka ambitionerna på hur många hyresrätter som bör finnas i kommunen. För varje bostadsrätt som byggs bör det byggas minst en hyresrätt.

VI är många som är emot utförsäljningen av Gottsunda Centrum. Vänsterpartiet står med er. Skriv under vår namninsamling här och få din röst hörd! Kräv att kommunen stoppar processen med utförsäljningen av Gottsunda.

Namninsamlingen kommer att pågå till dess att ett slutgiltigt beslut har fattats.
Vi kommer fortsätta motsätta oss det här varje steg på vägen!

 

Igår meddelade minoritetsstyret i Uppsala ett förslag om att sälja ut Gottsunda Centrum och 300 hyreslägenheter, bland en rad andra fastigheter.

Vänsterpartiet säger tydligt nej till försäljningen av Gottsunda Centrum. Vi är även kritiska mot beslutsprocessen, som har varit extremt sluten.

Läs mer på vår facebooksida och i UNT: https://unt.se/nyheter/uppsala/de-sager-nej-till-planerna-for-gottsunda-5260024.aspx

Skolan är ett av de områdena där ojämlikheten mellan könen syns allra tydligast. Det är också där som vi har stora möjligheter att påverka hur samhället ska utvecklas. Därför lämnar Vänsterpartiet idag in fyra förslag till förändring som kan göra skolgången mer jämställd.  

– Den som förändrar normer och värderingar i skolan förändrar hela samhället. Om tjejer i skolan ges samma värde och möjligheter som killar kan vi nå jämställdhet i hela samhället, säger Hanna Victoria Mörck, 3e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

Idag på internationella kvinnodagen lämnar Vänsterpartiet Uppsala in fyra motioner till Uppsala kommunfullmäktige inom ramen för en feministisk offensiv. Satsningarna rör sig om upprättandet av ett resurscentrum i skolan, att erbjuda kurser i feministiskt självförsvar och stresshantering för tjejer, samt att göra gratis mensskydd tillgängligt i skolan. Satsningarna är tänkta att stärka tjejers ställning och upprätta maktbalans mellan könen.

– De tjejer och killar som är barn idag kan bli världens första jämställda generation. Om Uppsala ska bli bra för alla måste vi politiker prioritera jämställdhet högre, säger Tobias Smedberg, gruppledare och kommunalråd för Vänsterpartiet.

Med en feministisk politik kan den generation som föds idag bli den första jämställda generationen. Den feministiska offensiv partiet presenterar idag ska säkerställa att skolelever i Uppsala kommun får en vardag som präglas av jämlikhet och jämställdhet, där samtliga elever ges samma faktiska möjligheter och där lärare får kontinuerligt stöd och handledning i jämställdhetsfrågor.