Spårvagn och transporter inför skrivandet av kpp

När:
18 december, 2017 kl. 18:00 – 20:00
2017-12-18T18:00:00+01:00
2017-12-18T20:00:00+01:00
Var:
Vretgränd 18

Mario Rivera är projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för strategisk planering. Han berättar här om olika aspekter på en eventuell kommande investering i spårvagn i Uppsala stad. Vi diskuterar även övriga transporter i kommunen på det här mötet.

Nedan har jag klippt in de delar i första utkastet av kommunpolitiska programmet som berör transporter. Texten är på en knapp A4 vilket är en grov riktlinje när vi ska skriva vårat förslag.

Bygg med hänsyn till naturen
Grönområden och parker ska inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark eller strandnära ytor. Fler bostäder ska byggas där det finns goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. För att minska det onödiga resandet ska stadsdelar och tätorter ha en blandning av bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service.

En viktig åtgärd för att öka trivseln är att minska biltrafi¬ken, det är nödvändigt för att klara fler boende i Uppsala tätort. Våra torg ska inte användas till parkeringar.

Minst en bilfri stadsdel bör finnas i kommunen.

En tät kommun med bra kollektivtrafik och cykelmöjligheter
Kollektivtrafiken är regionens ansvar, men kommunen ska stimulera och underlätta kollektivtrafikresande. På landsbygden kan man inte dra kollektivtrafik till all spridd bebyggelse, men längs de stora stråken ska det finnas pendlarparkering¬ar så att man inte behöver ta bilen hela vägen in till staden eller till sin arbets¬plats.

Uppsala ska ha spårvagn och den spårburna kollektivtrafi¬ken via Dalabanan och Ostkustbanan ska utvecklas. Det möjliggör också pendling mellan fler orter än Uppsala och Stockholm. Fyrspår till Stockholm och en station i Bergsbrunna gör att Uppsala kan växa söderut.

En trafikplanering som utgår från gångtrafikanters och cyklisters behov är mer jämställd, eftersom det är vanligare att bilister är män. Framkomlighet till skolor och förskolor ska prioriteras, både i investeringar och underhåll.