Social och ekologisk hållbarhet i kommunpolitiska programmet

När:
6 december, 2017 kl. 18:00 – 20:00
2017-12-06T18:00:00+01:00
2017-12-06T20:00:00+01:00
Var:
Vretgränd 18

Marika Palmér Rivera jobbar som konsult med social och ekologisk hållbarhet, bland annat åt Knivsta kommun. Här berättar hon om hur vi kan stärka miljöskrivningarna i kommunpolitiska programmet.

Nedan har jag klippt in de delar i första utkastet av kommunpolitiska programmet som berör ekologiska och sociala hållbarheter. Texten är på en knapp A4 vilket är en grov riktlinje när vi ska skriva vårat förslag.

V och hållbarheter i kommunen inför skrivandet av kpp
Uppsala är en vacker stad omgiven av en levande landsbygd. Den förväntade befolkningsökningen kräver en hög takt i bostadsbyggandet, men också ett byggande som tar social och ekologisk hänsyn – för att Uppsala både ska utvecklas och bevara sina bästa egenskaper.

Uppsala ska växa på ett sätt som minskar segregationen, är ekologiskt hållbart och skapar goda livsmiljöer. Marknadskrafter ska inte tillåtas styra Uppsalas utveckling, kommunen ska planera nya och utbyggda stadsdelar noggrant och långsiktigt, med ett helhetsperspektiv som inkluderar allt som behövs för ett gott liv: skolor, förskolor, samlingslokaler, kommersiella lokaler och gröna ytor. Lägenheter ska finnas för olika skeden i livet och så långt det går möjliggöra flytt inom samma område. Barns trygghet och säkerhet ska sättas i främsta rummet vid planeringsarbetet. Genom feministisk stadsplanering kan otrygghet byggas bort och alla offentliga rum tillgängliggöras för kvinnor.

Bygg med hänsyn till naturen
Grönområden och parker ska inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark eller strandnära ytor. Fler bostäder ska byggas där det finns goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. För att minska det onödiga resandet ska stadsdelar och tätorter ha en blandning av bostäder, arbetsplatser samt offentlig och kommersiell service. Av samma skäl ska inga fler stora externhandelscentra byggas i kommunen.
Bygg bort segregationen
Uppsala har många segregerade områden där det huvudsakligen bor hög¬inkomsttagare, flertalet svenskfödda. För att motverka detta krävs fler hyresbostäder såväl i Uppsala stad som i övriga tätorter. Uppsalahem ska ges direktiv att arbeta för lägre hyror och att renovera bostadsbeståndet utan stora hyreshöjningar. Bostäder för människor i behov av socialt stöd, liksom för flyktingar, ska finnas i alla områden.

Ojämlika levnadsvillkor är ett av de främsta skälen till social och psykisk ohälsa. Det är nödvändigt att motverka segregeringen och erbjuda alla att bli mer delaktiga i samhället. Detta har också i hög grad att göra med utformningen av bostadsområden - såsom tillgång till samlingslokaler, lekytor och till solljus och grönska. Alla Uppsalabor ska ha råd att bo i alla stadsdelar.

En trivsam kommun
Kulturstaden Uppsala får inte byggas bort. Uppsala ska förtätas med hänsyn till stadsmiljön. Charmen med Uppsala försvinner med ogenomtänkt förtätning. Parker och grönstrukturer är en viktig del av trivseln.

Klimatförändringarna gör det nödvändigt att bygga energisnåla hus. Vid renoveringar såväl som nybyggnad ska solenergi prioriteras. Andra möjliga ytor för solpaneler än hustak ska inventeras och den solkarta över stadens hustak som tagits fram ska följas upp och nyttjas.
Krav på sociala lägenheter ska ställas på de privata bostadsvärdarna.